30. 12. 2012

PF 2013


Holliday greetings from Lomnice. After longer time new post. View from the window before a month.
Happy New Year everyone.

Sváteční pozdravy z Lomnice. Po delší době opět nový příspěvek. Pohled z okna na zasněženou okolní krajinu je asi měsíc starý. Krásný nový rok!

Show Sunnysimplesunday, see another shots on Scenic Sunday from around the world.  

19. 7. 2012

12. 7. 2012

After Storm / Po bouřce


Click for more SkyWatch Friday shots from around the world.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "SkyWatch Friday" z celého světa.

11. 7. 2012

Staircase / Schodiště


This staircase is located in Kuks on the opposite bank of the Elbe than Hospital. Originally led this staircase to the castle whose ruins were demolished in 1901. The Triton statue is on both sides of the staircase. Ewers flowed the spa wather which was replaced by the wine during celebrations.
Toto schodiště se nachází na opačném břehu Labe než Hospital. Původně toto schodiště vedlo k zámku jehož trosky byly roku 1901 strženy. Socha Tritonů je po obou stranách schodiště. Ze džbánů tekla lázeňská voda a při slavnostech ji nahrazovalo víno.


See more participant on the Nature Footsteps Water.
See more participant on the Water World Wednesday.
See other Outdoor Wednesday.
From around the world.

9. 7. 2012

Braun`s Nativity / Braunův Betlém


The so-called Braun's Nativity is a realisation of the unique Baroque sculptures in the landscape. The area was created by the baroque sculptor Matthias Bernard Braun and his workshop for Count Frantisek Antonin Spork as part of a residential and spa complex Kuks in 1718-1732. You can find this nature trail between the cities Dvur Kralove nad Labem and (Jaromer) Jaroměř about 3 km from Kuks. Part of sculptures in Novy les ranks among the best works of Czech Baroque sculptures and since 2001 is the area protected as a National Heritage. In a nearby quarry was quarried the stone for the Braun's sculptures. Renewed mining for the construction of the fortress Josefov (1780-1789) caused the great sculptures damage.
Takzvaný Braunův Betlém je unikátní barokní sochařsko-krajinářskou realizací, vytvořenou v letech 1718–1732 barokním sochařem Matyášem Bernardem Braunem a jeho dílnou pro hraběte Františka Antonína Šporka jako širší součást rezidenčního a lázeňského komplexu Kuks.
Můžete ho najít mezi městy Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř asi 3 km severně od Kuksu. Část sochařských prací v Novém lese je řazena k nejkvalitnějším dílům českého barokního sochařství a od roku 2001 je areál chráněn jako národní kulturní památka.
V nedalekém lomu se těžil a nahrubo opracovával kámen pro sochy Braunovy dílny. Obnovená těžba při stavbě Josefovské pevnosti (1780-89) způsobila značné poškození plastik.
Click to see more Our World Tuesday. Hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Klikněte a prohlédněte si Náš úterní svět

7. 7. 2012

View / Výhled


Each one view of this small village Kuks or Hospital is beautiful don`t you think?
Každý výhled na tuhle malou vesnici Kuks nebo Hospital je nádherný, nemyslíte?


Show Your Sunday Best, see another shots on Shadow Shot Sunday and Scenic Sunday from around the world.

Shadow Shot Sunday 2

Scenic Sunday

6. 7. 2012

SkyWatch Friday / Páteční sledování oblohy


View on the village Kuks (from the Hospital) with the small vineyard.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

Výhled od Hospitalu na vesnici Kuks s malou vinicí. 
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

5. 7. 2012

Braun’s Nativity / Braunův Betlém

The so-called Braun's Nativity is a realisation of the unique Baroque sculptures in the landscape. The area was created by the baroque sculptor Matthias Bernard Braun and his workshop for Count Frantisek Antonin Spork as part of a residential and spa complex Kuks in 1718-1732. You can find this nature trail between the cities Dvur Kralove nad Labem and (Jaromer) Jaroměř about 3 km from Kuks. Part of sculptures in Novy les ranks among the best works of Czech Baroque sculptures and since 2001 is the area protected as a National Heritage. You can see the sculpture of the Mary Magdalene on the images.Takzvaný Braunův Betlém je unikátní barokní sochařsko-krajinářskou realizací, vytvořenou v letech 1718–1732 barokním sochařem Matyášem Bernardem Braunem a jeho dílnou pro hraběte Františka Antonína Šporka jako širší součást rezidenčního a lázeňského komplexu Kuks.
Můžete ho najít mezi městy Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř asi 3 km severně od Kuksu. Část sochařských prací v Novém lese je řazena k nejkvalitnějším dílům českého barokního sochařství a od roku 2001 je areál chráněn jako národní kulturní památka.
Na obrázku můžete vidět sochu ležící Máří Magdaleny.


See other Outdoor WednesdayRural JournalNature Notes and Spiritual Sunday


1. 7. 2012

Chimneys / KomínyOne of the posibilies how to get to the School Tower was the 80th anniversary of the opening of the Masaryk`s schools in Lomnice nad Popelkou on 16.06.2012.
You may see among gorgeous view on Lomnice a lot of chimneys from this small tower.

Jednou z možností jak se dostat do školní věže bylo 80. výročí otevření Masarykových škol v Lomnici nad Popelkou 16. června 2012. 
Kromě nádherného výhledu na Lomnici můžete z této malé věže vidět i spoustu komínů.

City Daily Photo Blog Month Theme: Chimneys. See the other participants.
See other shots from Scenic Sunday and show Your Sunday Best.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday) a ukažte Své nejlepší nedělní snímky (Your Sunday Best).
Scenic Sunday


28. 6. 2012

Landscape View / Výhled do krajiny


Another image from the Kuks (Near Trutnov).
You can find The Czech Pharmaceutical Museum at this place too. Baroque pharmacy (By the pomegranate) was founded in 1743. It is the second oldest preserved pharmacy in the Central Europa. I wasn`t there this time. Maybe when my dougter gets older.
Další obrázek z Kuksu.
Na tomto místě můžete také najít druhou nejstarší dochovanou barokní lékárnu (U granátového jablka, z roku 1743) ve střední Evropě. Tentokrát jsem ji nenavštívila. Možná, až bude má dcera starší. 


Click for more SkyWatch Friday shots from around the world.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "SkyWatch Friday" z celého světa.

25. 6. 2012

Kuks
Kuks Hospital is a former convent with a hospital and church of the Holy Trinity  and the family tomb Sporck. The hospital was founded in 1707. Before the hospital is a gallery of allegorical baroque statues of the sculptor Matthias Bernard Braun. Statues were built in 1715-1718. On the one side 12 Virtues and on the another side 12 vices. More about Hospital Kuks.
Národní kulturní památka Hospital Kuks je bývalý klášter se špitálem a kostelem Nejsvětější Trojice a hrobkou rodiny Sporck. Před hospitalem je galerie alegorických soch barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna z let 1715-1718. Na jedné straně je zobrazeno 12 ctností a na druhé 12 neřestí. Více o Hospitalu Kuks.

Click to see more Our World Tuesday . Hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Klikněte a prohlédněte si Náš úterní svět

24. 6. 2012

To The Hospital Kuks / K Hospitalu Kuks


Kuks is the name of the village in the Trutnov`s District (near Giant Moutains). This week I will show you more about this beautiful place. The Bridge leads to the octagonal Church of Holy Trinity and the baroque Hospital with famous sculptures by Matthias Bernard Braun. More about the Hospital Kuks.
See other shots from Scenic Sunday, other Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo and show Your Sunday Best.

Kuks je vesnice v trutnovském okrese. Tento týden bych chtěla ukázat několik fotografií z tohoto krásného místa.
Most na fotografii vede ke kostelu Nejsvětější trojice a baroknímu Hospitalu se známými sochami Matyáše Bernarda Brauna. Více o Hospitalu Kuks.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday), podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo a ukažte Své nejlepší nedělní snímky (Your Sunday Best).
Scenic Sunday

22. 6. 2012

Weekend Reflections / Víkendové reflexe


On the beautiful walk in Obora after long time.
See more Weekend Reflections.


Po dlouhé době opět na krásné procházce do nedaleké obory.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

21. 6. 2012

Before Storm / Před bouřkou


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.
Podívejte se na další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.

18. 6. 2012

Tatra v Českém ráji


The Start of the 23rd year of Tatra in The Bohemian Paradise in Lomnice was this Saturday.
23. ročník Tatry v Českém ráji startoval tuto sobotu v Lomnici.


Click to see more Our World Tuesday and Ruby Tuesday 2. Hosted by Arija, Gattina, Lady Fi, Sylvia and Sandy.
Klikněte a prohlédněte si Náš úterní svět a Červené úterý 2.
Ruby Tuesday 2

17. 6. 2012

Tatra v Českém ráji


The Start of  the 23rd year of Tatra in The Bohemian Paradise in Lomnice was this Saturday.
23. ročník Tatry v Českém ráji startoval tuto sobotu v Lomnici.


Show Your Sunday Best, Weekend Reflections and see more shots on Shadow Shot Sunday from around the world.


Shadow Shot Sunday 2

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails