30. 9. 2010

Skywatch Friday: Grey over Chateau

It was bad weather last days. Coldness, rain. The finishing work on the chateau from the 16th century you can see on the shot. The chateau in Lomnice would be open in a couple days. The town information centre and the town library reside here.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: ŠEDIVO NAD ZÁMKEM
V posledních dnech bylo ošklivé počasí. Zima, déšť. Na obrázku můžete vidět dokončovací práce na zámku ze 16. století. Lomnický zámek by měl být otevřen za několik dnů. V současné době tu sídlí Kulturní a informační centrum a Městská knihovna.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte
ZDE.

29. 9. 2010

ABC Wednesday: K is for Kost

This is the gothic castle Kost from the 14th century. The castle Kost has 3 sightseeing paths: Kinsky family in Bohemia, Medieval torture chamber and Shortened sightseeing. As some other castles and chateaus Kost has regular events too. From Gothic to Baroque takes place in April and in October with actors in historic costumes. The Witches´Congress takes place between July and August. The castle is full of the charlatans, magicians, foretellers and healers then. But on Kost are many other events. More about castle http://hrad-kost.cz/en/
See more shots on the ABC Wednesday K is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nat halie, Roger, Sylvia, Troy.

ABC středa: K JAKO KOST
Toto je gotický hrad Kost ze 14. století. Hrad kost má tři okružní prohlídky: Rodina Kinských v Čechách, Středověká mučírna a Zkrácená prohlídka. Jako některé další hrady a zámky má Kost také pravidelné akce. Od gotiky po baroko se koná v dubnu a říjnu za účasti množství herců v dobových kostýmech. Čarodějnický kongres se koná mezi červencem a srpnem. Hrad je potom plný nejrůznějších šarlatánů, mágů, vykladačů a léčitelů. Na Kosti se ale koná spousta dalších akcí.  Více o hradu http://hrad-kost.cz/
Podívejte se na další snímky ABC středa K jako...


28. 9. 2010

My World Tuesday: Valecov

This is the ruine of the rock castle Valecov (GPS Loc: 50°30'37.241"N, 15°1'35.248"E). The shot was taken in the spring 2007. You can find this place near Mnichovo Hradiste by the village Bosen (ca. 34 km from Lomnice).  The castle was originated at the beginning of the 14th century. Valecov was very destroyed after the Thirty Years' War (1618-1648). The poor people are lived here and in the rock flats by the castle by the 1892 (rule about eviction).
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: VALEČOV
Na snímku vidíte ruinu hradu Valečov (GPS Loc: 50°30'37.241"N, 15°1'35.248"E). Snímek byl pořízen na jaře 2007. Toto místo můžete najít u vesnice Boseň (ca. 34 km od Lomnice) nedaleko Mnichova Hradiště.  Hrad byl založen na začátku 14. století. Po Třicetileté válce (1618-1648) byl hrad velmi zničen. V hradu a přilehlých skalních bytech bydlela chudina až do roku 1892 (nařízení o vystěhování).

Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

26. 9. 2010

Bridge in Lomnice nad Popelkou

By this road you can drive from Jicin (from the left) to Lomnice. You could see the entrance to the railway bridge see on the shot Autumn Track.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo and Shadow Shot Sunday from around the world.

MOST V LOMNICI NAD POPELKOU
Touto silnicí můžete přijet z Jičína (zleva) do Lomnice. Vjezd na železniční most jste mohli vidět na snímku Podzimní trať.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo a Nedělní stíny z celého světa.24. 9. 2010

Skywatch Friday: Autumn Track

Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODZIMNÍ KOLEJE
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

22. 9. 2010

ABC Wednesday: J is for Jilemnice

This is the part of  the town hall in Jilemnice. It was in 1789 rebuilt (after the fire) and expanded in 1851. We can see the coat of arms - elmtree - on the building. The baroque sculptural group represent the Saint Mary and it is from 1723. (More on http://www.mestojilemnice.cz/en/historic-sights/)
See more shots on the ABC Wednesday J is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nat halie, Roger, Sylvia, Troy.

ABC STŘEDA
Toto je část radnice v Jilemnici. V roce 1789 byla přestavěna (po požáru) a rozšířena v r. 1851. Na budově můžeme vidět městský znak - strom jilm. Barokní sousoší představuje svatou Marii a pochází z roku 1723. (Více na
www.jilemnice.cz)
Podívejte se na další snímky
ABC středa J jako...

21. 9. 2010

My World Tuesday: Zviretice

These shots are from the ruine of the chateau Zviretice. They were taken on the same day as the sunday post (another shots from here). Chateau was grounded by son of the Zdislava of Lemberk (later canonizated) on the beginning of the 14th century. Now the owner is the town Bakov nad Jizerou. The area is often used by the filmers.

Tyto snímky jsou z ruin zámku Zvířetice. Byly pořízeny ve stejný den jako nedělní příspěvek (jiný snímek z tohoto mista). Zámek byl založen synem Zdislavy z Lemberka (později svatořečené) na začátku 14. století. Nyní je vlastníkem město Bakov nad Jizerou.
Oblast bývá využívána filmaři.

Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

20. 9. 2010

Autumn is comming

The elderberry is on the shot.
See more shots on the Macro Monday. Hosted by Lisa.

PONDĚLNÍ MAKRO (PŘICHÁZÍ PODZIM)
Na snímku je černý bez.
Podívejte se na další snímky Macro Monday


19. 9. 2010

Footbridge in Zviretice

This shots were taken on the spring a few years ago. They are from ruine chateau Zviretice (GPS Loc: 50°28'5.235"N, 14°54'57.366"E, 43 km from Lomnice). It was grounded on the beginning of the 14th century. After the fire in 1720 is not occupated.

Tyto snímky byly pořízeny na jaře před několika lety. Jsou z ruin zámku Zvířetice. (GPS Loc: 50°28'5.235"N, 14°54'57.366"E, 43 km od Lomnice). Zámek byl založen na začátku 14. století. Od požáru v roce 1720 není obývaný.


See another shots on Shadow Shot Sunday on the Hay Harriet and Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa a Sunday Bridges u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.


18. 9. 2010

Weekend Reflection: Sunshades

This shot was taken before one month. Bathing pool was only for watching. Water was however unclean. (GPS Loc: 50°33'19.094"N, 15°11'11.358"E) You can make here a snack before you go to trips arround Sedmihorky. A lot of walk possibilities are here. The autocamp Sedmihorky (http://www.campsedmihorky.cz/) is near. It has very good reputation.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE (SLUNEČNÍKY)
Tento snímek byl pořízen před měsícem. Koupaliště bylo pouze na dívání. Voda nebyla právě nejčistší. (GPS Loc: 50°33'19.094"N, 15°11'11.358"E) Můžete se zde občerstvit před některým z výletů okolo Sedmihorek. Je tu mnoho možností procházek. Blízko je autocamp Sedmihorky (http://www.campsedmihorky.cz/. Má velmi dobrou reputaci..
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.

15. 9. 2010

ABC Wednesday: I is for Ivy


This sculpture of woman stands before the bank in Lomnice. On the other side of the stairs is the man statue (see other shot here). Almost whole building is covered by ivy.
See more shots on the ABC Wednesday is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nat halie, Roger, Sylvia, Troy.

ABC středa
Tato socha ženy stojí v Lomnici před bankou. Socha muže stojí na druhé straně schodů. Mohli jste ji vidě na tomto snímku. Téměř celá budova je pokryta břečťanem.
Podívejte se na další snímky ABC středa I jako...


14. 9. 2010

My World Tuesday: Trosky


You can see this view from the tower on the chateau Hruba Skala. The ruin behind was once a gothic castle Trosky (founded at the end of the 14th centrury). Trosky (GPS Loc: 50°31'8.039"N, 15°13'28.23"E) has become the main symbol of the region called Cesky raj (Bohemian Paradise).
The Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: TROSKY
Tento výhled můžete mít z věže na zámku Hrubá Skála. Ruina vzadu kdysi byla gotickým hradem (založená koncem 14. století). Trosky (GPS Loc: 50°31'8.039"N, 15°13'28.23"E) se staly hlavním symbolem regionu zvaného Český ráj.zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

Klikněte

12. 9. 2010

Spiritual Sunday: Church Backside

This is the view on the baroque St. James The Great church in Jicin.
See other shots from Spiritual Sundays.

DUCHOVNÍ NEDĚLE: ZADNÍ STRANA KOSTELA
Toto je pohled na barokní kostel Jakuba Většího v Jičíně.
Podívejte se na další snímky ze a Duchovní neděle (Spiritual Sundays).


11. 9. 2010

Decorated Rocks


On the left from this place is chateau Hruba Skala. Here you can see the reminder - that this is the paradise for the climber.
See another shots on Scenic Sunday and Shadow Shot Sunday from around the world.

ZDOBENÉ SKÁLY
Od tohoto místa nalevo se nechází zámek Hrubá Skála. Můžete zde vidět připomínku toho, že toto je ráj pro horolezce.
Podívejte se na další snímky Scénické neděle (Scenic Sunday) a Nedělních stínů (Shadow Shot Sunday) z celého světa.

Scenic Sunday

10. 9. 2010

Weekend Reflection: Lamp

This is one of the bank buildings in Jicin.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE (LAMPA)
Tohle je jedna z bankovních budov v Jičíně.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.


9. 9. 2010

Skywatch Friday: The Way

One of the views (GPS Loc: 50°31'21.96"N, 15°22'9.149"E) on the way to the Obora (Preserve).
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: CESTA
One of the views (GPS Loc: 50°31'21.96"N, 15°22'9.149"E) on the way to the Obora (Preserve).Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails