31. 7. 2010

Open Doorway


The open door belongs to the church of Saint Vavrinec (3 minutes from the Masaryk square) in Jilemnice. This baroque building was built between 1729-1736 but the first mention of the church are dated back to the 14th century.
See other shots from Scenic Sunday and Spiritual Sundays.

OTEVŘENÉ DVEŘE
Otevřené dveře patří kostelu sv. Vavřince v Jilemnici. Tato barokní budova byla postavena v letech 1729-1736. Ale první zmínky o kostelu jsou datovány do 14. století.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday) a Duchovní neděle (Spiritual Sundays).30. 7. 2010

Weekend Reflections: Jewish Synagogue


This jewish synagogue in Jicin was built in 1773. You can see the Valdicka brana (Valdice Gate) on the left.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE (STARÁ BUDOVA)
Tato židovská synagoga v Jičíně byla postavena v roce 1773. Nalevo můžete vidět Valdickou bránu.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


29. 7. 2010

Poppy Field on the Early Evening


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PODVEČERNÍ POLE MÁKU
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

26. 7. 2010

Yellow Balm


This beautiful flower is like a balm for the psyche after few unexpected days in the hospital.
See another shots in Mellow Yellow Monday.

ŽLUTÝ BALZÁM
Tato krásná květina je po několika neočekávaných dnech v nemocnici jako balzám na duši.
Podívejte se na další snímky Mellow Yellow Monday.


MellowYellowMondayBadge

21. 7. 2010

ABC Wednesday: A is for Architecture


The town Jicin (ca 15 km from Lomnice) is full of the amazing architecture. The baroque St. James The Great church is on the photo. The church was built by Albrecht von Wallenstein and ordained in 1701. You can see the chateau on the right. Both buildings are connected with the bridge (see here).

See more shots on the ABC Wednesday T is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nat halie, Roger, Sylvia, Troy.

ABC středa: A JAKO ARCHITEKTURA
Město Jičín (ca 15 km od Lomnice) je plné úžasné architektury. Na fotografii je barokní kostel Jakuba Většího. Kostel byl postaven za Albrechta z Valdštejna a vysvěcen v r. 1701. Napravo můžete vidět zámek. Obě budovy jsou spojeny mostem (obrázek zde).

Podívejte se na další snímky ABC středa A jako...


20. 7. 2010

Bench in the ParkThis park in Lomnice is relatively new. Two benches on the path with grit were placed this spring. The park is more pleasant now.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

LAVIČKA V PARKU
Tento park v Lomnici je relativně nový. Toto jaro byly na cestě s kamínky umístěny dvě lavičky. Park hned vypadá příjemněji.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.


19. 7. 2010

Elegant Entry


You can go to the library in Jilemnice or into the chateau park through this entry.
The building was built at the beginning of the 18th century.
See another shots in Mellow Yellow Monday.

ELEGANTNÍ VCHOD
Tímto vchodem můžete vejít do knihovny nebo co zámeckého parku v Jilemnici. Budova byla postavena na začátku 18. století.
Podívejte se na další snímky Mellow Yellow Monday.


MellowYellowMondayBadge

17. 7. 2010

Larkspur in the Shadows


The bloom of thosen flowers is always so beautiful.
See another shots on Shadow Shot Sunday and Blue Monday from around the world.

OSTROŽKA VE STÍNU
Květ těchto květin je vždy tak nádherný.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday a Blue Monday z celého světa.Weekend Reflections


The modern bank buildings are for reflection shots most grateful. This photo is from Jilemnice.

See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE
Moderní bankovní budovy jsou velmi vděčné pro snímky reflexí. Tato fotografie je z Jilemnice.

Podívejte se na další víkendové zrcadlení.)


16. 7. 2010

Skywatch Friday: Dramatic Sunset


The shot was taken yesterday evening. Three hours later came the great storm.

Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: DRAMATICKÝ ZÁPAD

Snímek byl pořízen včera večer. Tři hodiny poté přišla velká bouřka.

Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


15. 7. 2010

Cold Greetings


This fountain is in Jicin. Not particularly beautiful. But. Cold greetings from the Czech Republic in around the world.
See More Watery Wednesday.

CHLADIVÉ POZDRAVY
Toto je fontánka v Jičíně. Nijak zvášť hezká. Ale. Chladné pozdravy z České republiky do celého světa.

Podívejte se na další Watery Wednesday (Vodní středy).

14. 7. 2010

ABC Wednesday: Z is for Zorro


Zorro was here (in Czech Republic scarcely, he falls into the another country) or one would remind me: tomorrow is the last letter of the ABC Wednesday Round 6.

See more shots on the ABC Wednesday T is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Roger, Barb, Jay, Gattina, Sylvia, Troy.

ABC středa: Z JAKO ZORRO
Byl tu Zorro (v České republice sotva, patří do trochu jiné země) nebo mi chtěl někdo připomenout: zítra je poslední písmeno z abecední středy, 6. kolo.
Podívejte se na další snímky ABC Wednesday Z is for...

13. 7. 2010

Old Belfry


This ist the oldest building in Lomnice. The wood belfry on the cemetery was built in 1652.

STARÁ ZVONICE
Toto je nejstarší
budova v Lomnici. Dřevěná zvonice na hřbitově byla postavena v roce 1652.Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

12. 7. 2010

Sweet Summer


I can't imagine the summer without the strawberries. Gorgeous smell, color and flavour of course.

See more shots on the Macro Monday hosted by Lisa and more Ruby Tuesday featuring the color red by Mary T's Work of the Poet.

SLADKÉ LÉTO
Léto bez jahod si neumím představit. Krásná vůně, barva a samozřejmě chuť.

Podívejte se na další snímky Macro Monday (Pondělní makro)
a Ruby Tuesday představujících červenou barvu na stránkách Mary T: Work of the Poet.11. 7. 2010

Zvědavá ulička (Curious Street)


This is typical folk architecture of our region. This street in Jilemnice (18 km from Lomnice) is called Zvedava ulicka (Curious Street). Most of the timbered houses here were built after the great fire in 1788. The houses have situated one window axle forward into the street in such a way that the inhabitants can easily see towards the square to the street - therefor name "curious". (www.jilemnice.cz)
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

ZVĚDAVÁ ULIČKA
Toto je typická lidová architektura našeho regionu. Tato ulice se nachází v Jilemnici a jmenuje se Zvědavá ulička. Většina zdejších domů byla postavena po velkém požáru v roce 1788. Domy mají o jedno okno do ulice navíc, aby mohli sledovat dění - proto název "zvědavá".
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.


10. 7. 2010

Weekend Reflections On The Matous Pond


This shot was taken by the Matous pond - my favorite place on these days. The building is no castle but textile factory.
We could see this building from the front side on the olmost spring shot here.

See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE NA RYBNÍKU MATOUŠ
Tento snímek byl pořízen u rybníka Matouš - na mém oblíbeném místě těchto dní. Budova není hrad ale textilní fabrika.
Její čelní stranu jsme mohli vidět na téměř jarním snímku zde.

Podívejte se na další víkendové zrcadlení.)


8. 7. 2010

Skywatch Friday: Clouds Over Stork


I know that this building in Jilemnice (18 km from Lomnice) is historical. It was repaired a few years ago. But I can't find more informationen. The painting is beautiful and the clouds on the sky are complementary to it.

Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY
O této budově v Jilemnici vím, že je historická. Před několika lety byla opravena. Nemohu ale najít další informace. Malba je krásná a mraky na obloze ji doplňují.

Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


Poppy Field


This field looks like full of the snow from afar.
See another shots Today's Flowers.

Toto pole z dálky vypadá jako plné sněhu.
Podívejte se na další snímky Today's Flowers.


7. 7. 2010

Girl With The BookThe girl who is reading book sit in the park before the school.
Look the other school shots.

DÍVKA S KNIHOU
Dívka, která si čte knihu sedí v parku před školou. Podívejte se i na další snímky základní školy.See other Outdoor Wednesday.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

6. 7. 2010

Wine Room In The Wall


Wine Room In the wall is actually official title of this place. You can have a supper here and spend very pleasant time. Once I was there but I have no photo. (You can see the interior on the photo from the wine room website.)

Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.
See more Ruby Tuesday featuring the color red by Mary T's Work of the Poet.


VINÁRNA VE ZDI
je vlasntě oficiální název tohoto místa. Můžete se zde navečeřet a strávit velmi příjemný čas. Jednou jsem tam byla, ale bohužel nemám vlastní fotografii. (Interiér můžete vidět na fotografii ze stránek vinárny.)

Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.
Podívejte se na více Ruby Tuesday představujících červenou barvu na stránkách Mary T: Work of the Poet.
5. 7. 2010

Early Evening Shadows


Walk in the Tyrsuv park is always pleasant. Especially on the hot days as yesterday.
See another shots on Everyday life around the world and Shadow Shot Sunday from around the world.


PODVEČERNÍ STÍNY
Procházka v Tyršově parku je vždy příjemná. Speciálně v horkých dnech jako včera.
Podívejte se na další snímky Everyday life around the world a Shadow Shot Sunday z celého světa.4. 7. 2010

Scenic Sunday (Chateau Park)


You can find the chateau park in Jilemnice (ca. 18 km from Lomnice) near the square. Great park is very picturesque and peaceful place. You can find here the robust linden three - the oldest (250 years) tree in the town.
See other shots from Scenic Sunday.

SCÉNICKÁ NEDĚLE (ZÁMECKÝ PARK)
Zámecký park v Jilemnici (asi 18 km od Lomnice) se nachází nedaleko náměstí. Velký park je velmi malebné a poklidné místo. Můžete zde najít nejstarší strom ve městě - 250 let starou lípu.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).


Scenic Sunday

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails