31. 5. 2010

Mellow Yellow Monday (Fun on the Straw)


Shot from the Days of Valdštejn. The kids have their own fun.
See another shots in Mellow Yellow Monday.

ŽLUTÉ PONDĚLÍ (ZÁBAVA NA SLÁMĚ)
Snímek je z Valdštejnských slavností. Děti mají svou vlastní zábavu.
Podívejte se na další snímky Mellow Yellow Monday.


MellowYellowMondayBadge

30. 5. 2010

Sunday Bridges (Covered Bridge in Jičín)


This is a very untypical covered bridge. The bridge connect two buildings. The St. James The Great church (on the left) with the chateau (on the right). The bridge is 11 m long and was built in the middle of the 17. century.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY (KRYTÝ MOST V JIČÍNĚ)
Toto je velmi netypický krytý most. Most spojuje dvě budovy. Kostel sv. Jakuba Většího (nalevo) se zámkem (napravo). Most je 11 m dlouhý a byl postaven v polovině 17. století.
Podívejte se na další Sobotní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

29. 5. 2010

Valdštejn With Suite


Albrecht Václav Eusebius von Valdštejn (info see here) was the leading Bohemian soldier and politician who lived also in Jičín. The Days of Valdštejn take place every odd year in Jičín. In three days is the town full of the celebration - Valdštejn arrival, fair, fireworks, exhibition of conventional trades.


VALDŠTEJN S DRUŽINOU
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna byl významým českým vojevůdcem a politikem, který také žil v Jičíně. Dny Valdštejna se konají v Jičíně každý lichý rok. Během tří dnů je město plné oslav - příjezd Valdštejna, jarmark, ohňostroje, ukázky tradičních řemesel.

28. 5. 2010

Skywatch Friday (Sunset Over Babylon)


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

27. 5. 2010

Almost Needless Phone Box


The phone boxes haven't almost use. Thosen are standing by the bank building with the beautiful man sculpture (see shot here).

TÉMĚŘ NEPOTŘEBNÁ TELEFONNÍ BUDKA
Telefonní budky už téměř nikdo nevyužívá. Tyhle stojí u banky s nádhernou sochou muže (viz snímek zde).

26. 5. 2010

ABC Wednesday: S is for Sculpture


This secession monument is located on the Hus square. The sulpture of Jan Hus was built in 1900. The square centre you can see here.
See more S is for ... on ABC Wednesday Round 6.

ABC STŘEDA: S JAKO SOCHA
Tento secesní památník je umístěn na Husově náměstí. Socha mistra Jana Husa byla umístěna v roce 1900. Střed náměstí si můžete prohlédnout tady.
Podívejte se na další fotografie na téma S jako ... na ABC Wednesday Round 6.

25. 5. 2010

Ruby Tuesday: Firehouse


New Firehouse in Lomnice was built in 1990.
See more Ruby Tuesday featuring the color red by Mary T's Work of the Poet.

ČERVENÉ ÚTERÝ: POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Nová požární zbrojnice v Lomnici byla dostavěna v roce 1990.
Podívejte se na více Ruby Tuesday představujících červenou barvu na stránkách Mary T: Work of the Poet.

24. 5. 2010

Die For Freedom


The monument with the inscription "die for freedom" reminds us deads in the First World War and the Second World War. The monument was dedicated in 1921 and originally was located in this park. We can find the momument in the park near the bus station now.

PADLÝM ZA SVOBODU
Tento pomník "Padlým za svobodu", jak stojí na nápisu, slouží jako připomínka padlých za první světové války a dodatečně byl rozšířen i o druhou světovou válku. Odhalen byl roku 1921 a původně stával v tomto parku. Nyní stojí v parku u autobusového nádraží.

22. 5. 2010

Sunday Bridges (Stone Bridge in Libštát)


This is a Baroque stone bridge over Oleška stream in Libštát. The bridge was 2 yars ago repaired. The bridge was originally built in 1822 and encludes the statues of St. Jan Nepomucký and St. Václav. Both are from the end of 18. century.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

SOBOTNÍ MOSTY (KAMENNÝ MOST V LIBŠTÁTĚ)
Toto je barokní kamenný most přes Olešku v Libštátě. Most byl přede dvěma roky opraven. Originální stavba pochází z roku 1822 a obsahuje sochu sv. Jana Nepomuckého a sochu sv. Václava. Obě pocházejí z konce 18. století.
Podívejte se na další Sobotní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

Weekend Reflections


This shot was taken from the beautiful bridge over Oleška stream in the municipality Libstat. Libstat you can find 5 km north-east of Lomnice. The bridge you can see tomorrow as contribution to the Sunday bridges.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ ZRCADLENÍ
Snímek byl pořízen z nádherného mostu přes říčku Olešku v obci Libštát. Libštát můžete najít asi 5 km severovýchodně od Lomnice. Most si můžete prohlédnout na zítra jako příspěvek k Nedělním mostům.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.

21. 5. 2010

Skywatch Friday (Early Evening Clouds)


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY (PODVEČERNÍ MRAKY)
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


20. 5. 2010

Bench on the Square


Seemingly quiet place.
The shot was taken on the cloudy afternoon on the Husovo namesti (Hus square). In front of the photo we can see the fountain from the 1889. Detail of the lion from the fountain see here. Behind the fountain we can se the backside of the Jan Hus (Czech priest, philosopher and reformer) monument from the 1900.

LAVIČKA NA NÁMĚSTÍ
Zdánlivě klidné místo.
Snímek byl pořízen na Husově náměstí v zamračeném odpoledni. Vpředu na fotografii můžeme vidět fontánu z roku 1889. Detail lva z fontány viz zde. Za fontánou můžeme vidět zadní část pomníku Jana Husa z roku 1900.

19. 5. 2010

ABC Wednesday: R is for Rhododendron


This pleasant place is from Tyrsuv park. The belongs to the water house. You could see it on this photo.
See more shots on the ABC Wednesday R is for...

ABC středa: R jako rododendron
Toto příjemné místo je z Tyršova parku. Stříška patří vodárně, kterou jste mohli vidět na této fotce.
Podívejte se na další snímky ABC Wednesday R is for...

18. 5. 2010

Man from the Bank


This man stands in front of the bank building. The leafs make nice cloth, what do you think?

MUŽ Z BANKY
Tento muž stojí před budovou banky. Listy dotvářejí pěkný kostým, co říkáte?

17. 5. 2010

Small Accident


It was very windy on Sunday and Monday we had very windy. Thosen small accidents we had a few times during the day. Another part of the Czech Republic - Moravia - has even bigger problems - with floods.

MALÁ NEHODA
Díky velmi větrné neděli a pondělí máme u nás podobné drobné nehody, několikrát během dne. Jiná část České republiky - Morava - se oproti tomu potýká s daleko většími problémy - se záplavami.

14. 5. 2010

Skywatch Friday (Rainy Day)Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

11. 5. 2010

Colours of Lomnice


This picture is again from the beautiful sunny Saturday (other photo) from the Babylon hill again. On the shot we can see almost whole town Lomnice and the Giant Mountains in the background.

BARVY LOMNICE
Tento obrázek je opět z krásné slunečné soboty (jiná fotka) z kopce Babylon. Lomnice je na snímku vidět téměř celá a v pozadí se rýsují Krkonoše.

10. 5. 2010

Mellow Yellow Monday (Two Ways)


One way for the cars and the another for the bees.
See another shots in Mellow Yellow Monday.

DVĚ CESTY
Jedna cesta pro auta a druhá pro včely.
Podívejte se na další snímky Mellow Yellow Monday.


MellowYellowMondayBadge

9. 5. 2010

Weekend Reflections (Valdstejn Chateau)


Today's shots are from the town Jicin, rather from the Valdstejn Chateau.
See more Weekend Reflections.
Dnešní snímky jsou opět z Jičína, přesněji z Valdštejnského zámku.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.


In this front wing is the jury room and the Lounge of Three Emperors. The representatives of Austria, Russia and
Germany met there and concluded "the Holy Alliance." The aim of the alliance was the defeat of Napoleon.
The chateau was built in 1608 and in 1633 was rebuilt in the Baroque style. (Front view is visible on this shot on the right of the Valdicka brana.) Today you can find here the District Museum and the Galery with a permanent exposition of sharp-shooting targets and a permanent exhibition of works by the painter Radek Pilar - author of the fairytale characters Rumcajs, Manka and Cipisek.

V tomto průčelním křídle Valdštejnského zámku se nachází Porotní sál a tzv. sál protinapoleonské koalice. V roce 1813 se tu sešli zástupci Rakouska, Ruska a
Německa a uzavřeli „Svatou alianci“. Cílem aliance byla porážka Napoleona. Zámek byl postaven v roce 1608 a v roce 1633 přestavěn do barokní podoby. (Čelní
pohled je vidět na tomto snímku napravo od Valdické brány.) Dnes můžeme v zámku najít okresní muzeum a galerii, stálou výstavu střeleckých terčů ostrostřelců a stálou expozici z díla akademického malíře Radka Pilaře - autora pohádkových postaviček Rumcajse, Manky a Cipíska.


8. 5. 2010

From Babylon


This shot was taken from the Babylon Hill. In the afternoon the view over the rooftops towards the Giant Mountains was amazing.

Z BABYLONU
Tento snímek byl vyfocen z kopce Babylon. Odpoledne byl nádherný výhled přes střechy směrem na Krkonoše.

7. 5. 2010

Skywatch Friday (Before Storm)


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

6. 5. 2010

Storm Brewing


In a few minutes storm and heavy rain started.

ŽENOUCÍ SE BOUŘKA.
Za pár minut začala bouřka a prudký déšť.

5. 5. 2010

ABC Wednesday: P is for Park


This park is by the former school (shot see here). Very small park serves mostly as a passageavay to the center of the town. But it is very pleasant and I love to go this way.
See more shots on the ABC Wednesday P is for...

ABC středa: P jako park
Tento park je u bývalé školy (viz fotka). Není veliký a většinou slouží pouze jako průchod směrem ke středu města. Je ale velmi příjemný a ráda tudy procházím.
Podívejte se na další snímky ABC Wednesday P is for...

4. 5. 2010

Blossoming Cherry


Real spring starts when the cherry blossoms.
This bloom just makes it on the first May.
A woman who gets a kiss from man under flowering cherry on the first may, will be beautiful all year. Claims the modern tradition.

TŘEŠNĚ KVETOU
Skutečné jaro začíná, když kvetou třešně.
Tahle stihla vykvést přímo 1. května.
Žena, která prvního května dostane od svého muže polibek pod rozkvetlou třešní, bude cely rok krásná. Tvrdí novodobá tradice.

3. 5. 2010

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails