30. 4. 2011

Church of St. Francis of Assisi


This church with a monastery in Turnov was established by Maxmilián of Valdštejn in 1651. It was ruined by a fire in 1707 and 1803. The current appearance got the building during the last reconstruction in 1803-1822. The Neoromanesque bell tower was built up in 1842. The facade is decorated by a portal with a stone heraldry of the Valdštejn house and by a St. Francis of Assisi statue over it.
Reconstruction of the monastery was completed in 1995 and it is owned by Czech Post now. (www.turnov.cz)

See other shots on  Spiritual Sundays from around the world. And see another shots "Walk in the street" on Walk in New York


KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

Tento kostel s klášterem založil v Turnově Maxmilián z Valdštejna v roce 1651. V letech 1707 a 1803 byl objekt dvakrát zničen ohněm. Stávající podoba pochází z poslední přestavby v letech 1803 - 1822. V roce 1842 byla přistavěna novorománská zvonice. Průčelí kostela zdobí portál s kamenným erbem Valdštejnů, nad ním ve výklenku socha sv. Františka z Assisi.
Přestavba kláštera byla dokončena v roce 1995 a majitelem je dnes Česká pošta.  (www.turnov.cz)
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa. Podívejte se i na jiné  snímky "Procházek po ulicích" na Walk in New York.

29. 4. 2011

Weekend Reflections: The Gem Cutter's House


The Gem Cutter's House is located behind the Museum of  the Bohemian Paradise in Turnov.
The House No. 19 was moved from the corner of the Havlicek square and the 28th October street. It was built in the early 18th century and it was the last building representing a timber town house in Turnov in the 1960's. (More informations here)
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: KAMENÁŘSKÝ DŮM
Kamenářský dům naleznete za Muzeem Českého ráje.  Dům č.p. 19  sem byl přesunut z rohu Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. Byl postaven na počátku 18. století a v 60. letech minulého století již poslední turnovskou stavbou představující typ klasického městského domu. (Více informací)
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

28. 4. 2011

Skywatch Friday: Sunset over Babylon


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: ZÁPAD SLUNCE NAD BABYLONEM
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

27. 4. 2011

Watery Wednesday: White Storm


It cames cooling and hailstones after a few hot days. It was a little bit drastic. The shot wasn't taken through the window.
More Watery Wednesday

VODNÍ STŘEDA: BÍLÁ SMRŠŤ
Po pár dnech tepla přišlo ochlazení a déšť. I když trochu drasticky. Snímek nebyl focen přes okno.
Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

26. 4. 2011

My World Tuesday: Church of St. Nicholas


The stairs leads from the Jiraskova street to The Church of the St. Nicholas in Turnov. This church is connected with the beginning of the town Turnov and it was first mentioned in 1357 in writing. Poetic place in the middle of the dense housing and traffic.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: KOSTEL SV. MIKULÁŠE
Tyto schody vedou z Jiráskovy ulice ke Kostelu sv. Mikuláše v Turnově. Ten je spojen se vznikem Turnova a písemně je poprvé zmiňován v roce 1357. Poetické místo uprostřed husté zástavby a provozu.
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

25. 4. 2011

Easter Monday


See another shots in Mellow Yellow Monday and see more shots on the Blue Monday from around the world.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Podívejte se na další snímky Mellow Yellow Monday  a na  další snímky Blue Monday z celého světa.


MellowYellowMondayBadge

24. 4. 2011

Spiritual Sundays: Baroque Fountain With Sculptural Group


You can find this sculptural group from 1761 near The Museum of the Bohemian Paradise in the Skálova Street in Turnov. We saw the another wall side yesterday.
Patron of the Czech St. Wenceslaw is in the middle of the sculptural group. The another statues are St. Anthony of Padua and  John of Nepomuk. The fountain was built additionally and it served in the municipal water system
See other shots on  Spiritual Sundays from around the world.


DUCHOVNÍ NEDĚLE: BAROKNÍ KAŠNA SE SOUSOŠÍM
Toto sousoší z roku 1761 se nachází v blízkosti Muzea Českého ráje ve Skálově ulici v Turnově. Včera jsme viděli druhou stranu zdi směrem na dvůr.

Sousoší tvoří český patron sv. Václav (uprostřed), sv. Antonín Paduánský, ochránce rodiny a sv. Jan Nepomucký. Kašna byla dostavěna dodatečně o trochu později a sloužila v městském vodním systému.
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa.

23. 4. 2011

Museum's Courtyard


This is the courtyard of the Museum of the Bohemian Paradise (the Building on the right) in Turnov. At the end of this road is The Gem Cutter’s House. (Webpage of the museum)
See other shots from Scenic Sunday.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

DVŮR MUZEA ČESKÉHO RÁJE

Toto je dvůr Muzea Českého ráje (budova napravo) v Turnově.  Na konci této cesty se nachází tzv. Kamenářský dům. (Webová stránka muzea)
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.


Scenic Sunday

22. 4. 2011

Embankment in Turnov


See more Weekend Reflections.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NÁBŘEŽÍ V TURNOVĚ
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.21. 4. 2011

School in Skalova Street


On 5th January 1908 was the opening day of this primary school. It is located in the beautiful Skalova street in Turnov. You can find The Museum of the Bohemian Paradise, Sokol house and other interesting buildings here.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.
And see another shots "Walk in the street" on Walk in New York


ŠKOLA VE SKÁLOVĚ ULICI.
Otevíracím dnem této kdysi obecné a chlapecké školy byl 5. leden 1908. Škola se nachází ve Skálově ulici v Turnově. Můžete tu najít i další zajímavé budovy jako Muzeum Českého ráje a sokolovnu. 
Další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa.
Podívejte se i na jiné  snímky "Procházek po ulicích" na Walk in New York.


20. 4. 2011

Church of St. Nicholas in Turnov


This Baroque church was first mentioned at the beginning of the second half of the 14th century in the Gothic form. It burned down in 1538 and 1707. The church was rebuilt in the Baroque style in 1722.
See another shots Window Views and Doors too.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V TURNOVĚ
Tento barokní kostel v gotické formě byl poprvé zmíněn počátkem druhé poloviny 14. století. Dvakrát vyhoře. V roce 1538 a 1707. V roce 1722 byl kostel přestavěn do barokního stylu.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.

19. 4. 2011

Watery Wednesday: This Is No Bus Station


Small Jizera river in Turnov.
The washtub can here stop occasionally maybe.
More Watery Wednesday

VODNÍ STŘEDA: TOHLE NENÍ AUTOBUSOVÁ STANICE
Malá Jizera v Turnově. 

Možná tu občas zastaví necky.
Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

18. 4. 2011

My World Tuesday: Turnov's Views


We are in Turnov today. The turret belongs to the Church of the St. Nicholas. You can have this view on the way from the bus station through the old town and the steeper street Ladislava Petrouska. It is strenuous but romantic. You will go trough the passage into the Jiráskova Street, near Church of St. Nicholas at the end. The church is connected with the beginning of the town Turnov and it was first mentioned in 1357 in writing.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: TURNOVSKÉ VÝHLEDY
Dnes jsme na návštěvě v Turnově. Věžička patří Kostelu sv. Mikuláše. Tenhle výhled můžete mít při cestě z autobusového nádraží starou částí Turnova do prudšího kopce ulicí Ladislava Petrnouška, kde se vám naskytnou romantickými výhledy. Průchodem pak vyjdete v Jiráskově ulici, kousek od Kostela sv. Mikuláše. Ten je spojen se vznikem Turnova a písemně je poprvé zmiňován v roce 1357. 
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

17. 4. 2011

Sunday Bridges: Bridge in Dolanky (I.)


The next one bridge in the village Dolanky (belongs to the town Turnov). Closely behind this railway bridge is the road bridge. Btw. this train path is very romantic and interesting with a few briges and tunnels.
And see more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

MOSTY V DOLÁNKÁCH (I.)
Další most v Dolánkách u Turnova. Ihned za tímto železničním mostem je silniční most. Mimochodem. Tato trasa vlaku je velmi zajímavá a romantická. Vede přes několik mostu a několika tunely.
Prohlédněte si jiné Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

16. 4. 2011

Shadow Shot Sunday: Dlaskův statek (Dlask's Farm) IV.


Detail from the pantry in the Dlask's farm in Dolánky. We can see the bricked shed and the stable on the second shot. (Website of the Dlask's farm)

NEDĚLNÍ STÍNY: DLASKŮV STATEK (IV.)
Detail ze spižírny na Dlaskově statku v Dolánkách. Na druhém obrázku vidíme prostory konírny a zděného chléva. (Oficiální stránky)


See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.


15. 4. 2011

Weekend Reflections: Dlaskův statek (Dlask's Farm) III.


We can see one part of the gate from yesterday on the window reflection.
The shot was taken from the gallery which you can see on the second shot.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: DLASKŮV STATEK (III.)
Na odrazu v okně můžeme vidět část brány ze včerejška.
Snímek byl pořízen z pavlače, kterou můžete vidět i se stodolou na druhém obrázku.


See more Weekend Reflections.

Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

14. 4. 2011

Skywatch Friday: Dlaskův statek (Dlask's Farm) II.This is the upper gate with a small wooden belfry in the Dlask's Farm in Dolánky. It was built in 1794 and it was the main entry into the farm. (Website of the Dlask's farm).
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.


PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: DLASKŮV STATEK (II.)
Toto je horní brána s dřevěnou zvoničkou Dlaskova statku v Dolánkách. Byla vystavěna v roce 1794 a tvořila hlavní vstupní místo do usedlosti. (Oficiální stránky.)
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

13. 4. 2011

Outdoor Wednesday: Dlaskuv statek (Dlask's Farm) I.


The originally freeholder's homestead and magistrate's house in Dolanky  from the 1716 is located ca 2 km's from centrum of Turnov in the picturesque valley of the Jizera river.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: DLASKŮV STATEK (I)
Původně svobodnická usedlost a rychta z roku 1716 v Dolánkách se nachází v malebném údolí Jizery asi 2 km od centra Turnova. Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

11. 4. 2011

My World Tuesday: Dlaskuv statek (Dlask's Farm)


Today's My World Tuesday's post is from the Dlask's farm. The originally freeholder's homestead and magistrate's house in Dolanky is located ca 2 km's from centrum of Turnov in the picturesque valley of the Jizera river. It was grounded in 1716. This typical example of traditional architecture in the region of the Jizera river was under numerous construction alterations, the largest ones were performed in 1794 and 1841.


MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: DLASKŮV STATEKDnešní příspěvek do "Mého úterního světa" je z Dlaskova statku. Původně svobodnická usedlost a rychta v Dolánkách se nachází v malebném údolí Jizery asi 2 km od centra Turnova. Statek byl postaven v roce 1716 a od té doby několikrát přestavěn. Poslední největší přestavby této tradiční pojizerské architektury proběhly v letech 1794 a 1841.


More about the Dlask's farm.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

Více informací o Dlaskově statku.
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

10. 4. 2011

Bridges in Dolanky


This is one of the several bridges in the village Dolanky (belongs to the town Turnov). Actually there are two bridges on this shot. The first which we can see is the railway bridge and closely behind is the road bridge.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.
And see more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

MOSTY V DOLÁNKÁCH
Tohle je jeden z několika mostů v Dolánkách u Turnova. Vlastně jsou na snímku mosty dva. První, který vidíme, je železniční a ihned za ním je silniční most.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.
Prohlédněte si jiné Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.9. 4. 2011

Spiritual Sunday: Way of the Cross (II)


This is the beginn of the Way of the Cross. It counts 14 built shrines with the iron reliefs from this point to the lookout tower on the Tabor hill.
See other shots on  Spiritual Sundays from around the world.


DUCHOVNÍ NEDĚLE: KŘÍŽOVÁ CESTA (II)
Na tomto místě začíná Křížová cesta, která se skládá ze 14 cihlových kapliček s litinovými reliéfy a končí u Tichánkovy rozhledny na Táboře.
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails