28. 2. 2011

Timbered Houses in Semily


On a very small part of a land stands three old timbered houses. The third is behind the houses.


MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: ROUBENKY V SEMILECH
Na velmi malých pozemcích tu stojí tři roubené chalupy. Třetí je za těmito dvěma domy.


Mr. Dolensky was the file marker in this timbered house until the 1956. The exhibition workroom is here now. It looks like in the year 1920. Mrs. Vanclova makes paste jewellery (www.glasslucie.com) and in july and august shows the making of the files. But I think only in czech.

Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.
See more Ruby Tuesday featuring the color red by Mary T's Work of the Poet.


Do roku 1956 měl v tomto domku pilníkářskou dílnu pan Dolenský. Dnes tu je výstavní dílna ve stavu, jak asi mohla vypadat v roce 1920. Prohlédnout si ji a vyzkoušet výrobu můžete na požádání v červenci a srpnu. Kontakt viz www.glasslucie.com.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

Podívejte se na více Ruby Tuesday představujících červenou barvu na stránkách Mary T: Work of the Poet.

27. 2. 2011

Bridge over Jizera (I)


See other shots from Scenic Sunday.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

MOST PŘES JIZERU (I)
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday)

Podívejte se i na Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.Scenic Sunday

26. 2. 2011

Spiritual Sundays: Church of the John the Baptist


You may find this church on the hillock Kostofrank in Semily. It is one of the oldest buildings in the town. The church was built at the end of the 16th century.
See other shots on  Spirit Sundays from around the world.


DUCHOVNÍ NEDĚLE: KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Tento kostel můžete najít na návrší Koštofrank v Semilech. Je to jedna z nejstarších budov ve městě. Kostel byl postaven na konci 16. století.
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spirit Sundays) z celého světa.

24. 2. 2011

Skywatch Friday: Two Towers


The view from the hillock Kostofrank in Semily. The townhall is the yellow building on the left and the white is The Church of St. Peter and Paul on the right. It was -11°C (12,2 F) at this morning. Beautiful clear day.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY
Pohled z návrší Koštofrank v Semilech. Vlevo vidíme žlutou budovu radnice a napravo je Kostel sv. Petra a Pavla. Toho rána bylo -11°C. Krásný jasný den.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

23. 2. 2011

Unexpected Encounter


Unexpected encounter by the walk along the Jizera river in Semily.
See other Outdoor Wednesday and see more shots on the Nature Notes.

NEOČEKÁVANÉ SETKÁNÍ
Neočekávané setkání při procházce podél Jizery v Semilech. 
Další fotografie viz Outdoor Wednesday a podívejte se na další snímky Nature Notes

22. 2. 2011

Watery Wednesday: Jizera


This is the Jizera river in Semily. The shot was taken by the bridge in the district called Reky (rivers).
More Watery Wednesday

VODNÍ STŘEDA: JIZERA
Toto je řeka Jizera v Semilech. Snímek byl pořízen u mostu ve čtvrti zvané Řeky.
Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

21. 2. 2011

My World Tuesday: Skiareal Popelky (I)


You have this view by the walk from the district called "Popelka". This is the skiareal in Popelky on the Babylon Hill. The place is ca. 2 kms from center of Lomnice.
9 lodges are mainly for training camps in this areal.
Click for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: SPORTOVNÍ AREÁL V POPELKÁCH
Tento výhled máte při procházce z části Lomnice zvané "Popelka". Toto je lyžařský areál v Popelkách na kopci Babylon. Místo je vzdáleno ca. 2 km od centra Lomnice.
Je tu i 9 chatek především pro sportovní soustředění.
Klikněte pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

20. 2. 2011

Sunday Bridges: Bridge over Jizera


See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: MOST PŘES JIZERU
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

19. 2. 2011

Spiritual Sundays: St. Wenceslaus (I)


This is the statue of the St. Wenceslaus from the 18th century. You can find it before the Church of the St. Peter and Paul in Semily.
On the statue is written:

"You are the heir of the czech country.
Don't forget to your nation
You won't perish
Us and the coming"

See other shots on  Spirit Sundays from around the world.
DUCHOVNÍ NEDĚLE: SV. VÁCLAV (I)
Toto je socha sv. Václava z 18. století. Můžete ji najít před Kostelem sv. Petra a Pavla v Semilech. 
Na soše stojí napsáno:
"Ty jsi dědic české země.
Rozpomeň se na své plémě.
Nedej zahynouti 
Nám i budoucím"
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spirit Sundays) z celého světa.

18. 2. 2011

Weekend Reflections: St. Wenceslaus


This is the town hall door in Semily. You can see the St. Wenceslaus on the reflection. The statue is located by the Church of the St. Peter and Paul. I will show it tomorrow. You can see the whole building on the shot here.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: Sv. VÁCLAV
Tohle jsou dveře radnice v Semilech. V reflexi můžete vidět sv. Václava. Socha je umístěna u Kostela sv. Petra a Pavla. Ukážu ji zítra. Celou radnici můžete vidět na tomto obrázku.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


17. 2. 2011

Skywatch Friday: Morning in Dracov


Dracov is the small village by Lomnice. In thesen villagen are a lot of picturesque nooks. This is one of them.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: RÁNO NA DRÁČOVĚ
Dráčov je malá vesnice u Lomnice nad Popelkou. V těchto vesnicích je mnoho malebných zákoutí. Tohle je jedno z nich.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


16. 2. 2011

Church of St. Peter and Paul (II)


One of the doors of the Church of St. Peter and Paul in Semily.
See another shots Window Views and Doors too.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Jedny ze dveří Kostela sv. Petra a Pavla v Semilech.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.


15. 2. 2011

Along Jizera


The shot was taken on the one of the frosty days in Semily.
See other Outdoor Wednesday.
More Watery Wednesday.

PODÉL JIZERY
Tento snímek byl pořízen v Semilech v jednom z mrazivých dnů.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.
Další Vodní středa (Watery Wednesday)

14. 2. 2011

My World Tuesday: Skiareal Popelky


This is the skiareal in Popelky on the Babylon Hill. The place is ca. 2 kms from center of Lomnice.
On the ski jump K 70 you can visit the outlook tower 28 m high too (on this photo). The outlook tower was open in 2007.
Ski jumping with the plastic (for summer) and the cross-country skiing (large 2-5 km) are in charge of Ski Sportclub Lomnice. There are 9 lodges mainly for training camps too.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: SPORTOVNÍ AREÁL V POPELKÁCH
Toto je lyžařský areál v Popelkách na kopci Babylon. Místo je vzdáleno ca. 2 km od centra Lomnice.
Na skokanském můstku K 70 je i rozhledna vysoká 28 m (na tomto snímku). Byla otevřena v roce 2007.
O skokanské můstky s umělou hmotou a běžecké tratě (délka 2-5 km) se stará Lyžařský sportovní klub v Lomnici. Je tu i 9 chatek především pro sportovní soustředění.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

13. 2. 2011

Morning Shadows


Bridge over Jizera to the center of Semily.
See other shots from Scenic Sunday.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

RANNÍ STÍNY
Most přes Jizeru do centra Semil.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday)

Podívejte se i na Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.Scenic Sunday

12. 2. 2011

Spiritual Sundays: Church of St. Peter and Paul (I)


The Church of St. Peter and Paul (town Semily) was built in 1911 in the Roman style. The tower is 39,5 m high. You can visit the  tower during the summer month. The statues before the church are from 1702. I will show them later too.
You can see this view from the town hall.
See other shots on  Spirit Sundays from around the world.


DUCHOVNÍ NEDĚLE: KOSTEL SV. PETRA A PAVLA (I)
Kostel sv. Petra a Pavla v Semilech byl postaven v roce 1911 v novorománském stylu. Věž je 39,5 m vysoká. V letních měsících ji můžete navštívit. Sochy před kostelem jsou z roku 1702. Později je také ukážu.
Takto vidíte kostel od radnice.
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spirit Sundays) z celého světa.

11. 2. 2011

10. 2. 2011

Skywatch Friday: Frosty Morning


Frosty morning made a fairytale landscape. This shot was taken from the road in the village Cerna by Lomnice.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: MRAZIVÉ RÁNO
Mrazivé ráno vykouzlilo pohádkovou krajinu. Tento snímek byl pořízen ze silnice ve vesnici Černá, která patří k Lomnici.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


9. 2. 2011

Hotel Obecni dum


This is the front view of the Hotel Obecní dum (Townhall) in the town Semily. The hotel was built in 1908 and during the last decade of the 20th century was devasted. New opening was in the 2004.
See another shots Window Views and Doors too.

HOTEL OBECNÍ DŮM 
Toto je čelní strana hotelu Obecní dům v Semilech. Hotel byl postaven v roce 1908 a během posledního desetiletí minulého století byl zdevastován. Nové otevření proběhlo v roce 2004.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.

8. 2. 2011

Island in Semily
The shot was taken in the park called Ostrov (Island, GPS Loc: 50°36'12.418"N, 15°19'54.218"E) in the town Semily. The park is with river Jizera bounded.
See other Outdoor Wednesday and More Watery Wednesday

OSTROV V SEMILECH
Snímek byl pořízen v parku zvaném Ostrov v Semilech (GPS 
Loc: 50°36'12.418"N, 15°19'54.218"E). Místo je ohraničené Jizerou.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday a Watery Wednesday.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails