31. 10. 2010

Shadow Shot Sunday: Town Hall


Look at the renewed chateau in Lomnice from the square. The shadow of the tower belongs to the town hall.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

NEDĚLNÍ STÍNY: RADNICE
Pohled na obnovený zámek z náměstí v Lomnici. Stín věže patří radnici.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.
30. 10. 2010

Spiritual Sunday: Cathedral of the Birth of the Virgin Mary

This cathedral belongs to the largest Neogothic cathedral buildings in the central Europe. You can find it in Turnov ca 19 km from Lomnice. The main sheet altar is pseudo-Gothic and inlaid with the czech jewelry from the Turnov area. See the other photo of this cathedral here.
See other shots from Spiritual Sundays.

DUCHOVNÍ NEDĚLE: CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE
Tento chrám patří k největším stavbám tohoto typu ve střední Evropě. Můžete ho najít ve Turnově, ca. 19 km od Lomnice. Hlavní oltář je tabulový a vykládaný českými drahokamy z Turnovska.
Podívejte se na jiný snímek tohoto chrámu.
Podívejte se na další snímky Duchovní neděle (Spiritual Sundays).


29. 10. 2010

Weekend Reflection: Parking


On the windows you can see the parking in the centrum of the Turnov.
See more Weekend Reflections by the James Newtown Area Photo.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: PARKOVIŠTĚ
V oknech můžete vidět parkoviště v Turnově.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení u Jamese na Newtown Area Photo.

28. 10. 2010

Skywatch Friday: The Cathedral

This is The Cathedral of the Birth of the Virgin Mary with the churchyard in the town Turnov. Turnov is ca. 19 km from Lomnice and it is often called "Heart of the Bohemian Paradise" - beautiful region where I live. This cathedral belongs to the largest Neogothic cathedral buildings in the central Europe. The original cathedral from the 13th century was replaced in the middle of the 19th century (because of the bad condition) with the new building. For more informations about Turnov see here.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: CHRÁM
Toto je Chrám Narození Panny Marie s přilehlým hřbitovem v Turnově. Turnov najdete asi 19 km od Lomnice a je často nazýván "srdcem Českého ráje" - krásného regionu, kde žiji. Tento chrám patří k největším neogotickým stavbám tohoto druhu ve střední Evropě. Původní chrám ze 13. století byl nahrazen v polovině 19. století novou budovou (kvůli špatnému stavu). Více o Turnově naleznete zde.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

27. 10. 2010

Outdoor Wednesday: Church in Prepere

This is The Late Gothic Church of St. James the Greater in the village Prepere near the town Turnov. (GPS Loc: 50°34'58.646"N, 15°6'50.053"E, ca. 23 km from Lomnice) The original building was found between the 1340 and 1350. The present shape is from the middle of the 16th century.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: KOSTEL V PŘEPEŘÍCH
Toto je pozdně gotický kostel Sv. Jakuba Většího v Přepeřích nedaleko Turnova. (GPS Loc: 50°34'58.646"N, 15°6'50.053"E, ca. 23 km od Lomnice) Původní stavba byla založena mezi r. 1340 - 1350. Stávající podoba je z poloviny 16. století.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

26. 10. 2010

ABC Wednesday: O is for Open

The town hall got new dress now and it is after the reconstruction from the end of the October for the public  open again.  Old painting was replaced with the new bright colors.
See more shots on the ABC Wednesday O is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nat halie, Roger, Sylvia, Troy.

ABC středa
Radnice dostala nový obleček a po rekonstrukci je opět od konce října otevřena pro veřejnost. Staré malby byly nahrazeny novými jasnými barvami.
Podívejte se na další snímky ABC středa jako...


25. 10. 2010

My World Tuesday: In front of the ChateauIt was originally the stronghold from the 13th century on this place. The chateau was built in the 16th centrury. Now is the chateau in Lomnice after the reconstruction. It will be the cultural centrum there again. By the chateau is the small park.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: PŘED ZÁMKEM
Na tomto místě původně stála pevnost ze 13. století. V 16. století zde byl postaven zámek. Ten je nově opraven a opět začne sloužit veřejnosti jako kulturní centrum. K zámku patří malý parčík.
Klikněte
zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

24. 10. 2010

Shadow Shot Sunday: Orangery

Orangery in the park of the chateau Sychrov is now under reconstruction. You can see beautiful carving decoration (as on the chateau) on the photo. The turret bellongs to the water house (shot see here).
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

NEDĚLNÍ STÍNY: ORANŽERIE
Oranžerie v zámeckém parku Sychrov se nyní opravuje. Na fotografii můžete vidě krásnou řezbářskou výzdobu (jako na zámku). Věžička patří vodárně (obrázek zde).
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.

23. 10. 2010

Weekend Reflection: Sychrov in The Fountain


The shot is from the chateau Sychrov. You could see the fountain here.
See more Weekend Reflections by the James Newtown Area Photo.

VÍKENDOVÉ REFLEXE. SYCHROV VE FONTÁNĚ
Tento snímek je ze zámku Sychrov. Fontánu jste mohli vidět také tady.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení u Jamese na Newtown Area Photo.


22. 10. 2010

Skywatch Friday: Autumn Morning

Beautiful early morning with the touch of the snow.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODZIMNÍ RÁNO
Nádherné časné ráno s popraškem sněhu.

Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


21. 10. 2010

Honest Court


This is the honest court on the chateau Sychrov. I don` t know if the building is the waterhouse. Maybe it serves only for the small fountains.
See other Outdoor Wednesday and More Watery Wednesday.

ČESTNÝ DVŮR
Toto je čestný dvůr na zámku Sychrov. Nevím, jestli tato budova je vodárna. Možná slouží pouze pro fontánky.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday a More Watery Wednesday.

20. 10. 2010

ABC Wednesday: N is for Nature


Nice nature shot from the vast chateau park on the Sychrov.
See more shots on the ABC Wednesday N is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Annelie, Barb, Donna, Gattina, Helen, Jay, Joyce. Linda, Nat halie, Roger, Sylvia, Troy.

ABC středa
Snímek přírody z rozlehlého zámeckého parku na Sychrově.
Podívejte se na další snímky ABC středa jako...


19. 10. 2010

My World Tuesday: Water House in SychrovYou can find this water house between the trees at the end of the park of the chateau Sychrov. This place is under reconstruction now.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: VODÁRNA NA SYCHROVĚ
Na konci zámeckého parku mezi stromy naleznete také vodárnu. Tato místa právě procházejí úpravou.
Klikněte
zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

17. 10. 2010

Spiritual Sunday: Chapel on The Chateau Sychrov


Chapel of the Blessed Virgin Mary on the chateau Sychrov was build in 1862. Unique organ works still very well. The composer Antonin Dvorak played there too.
See other shots from Spiritual Sundays.

DUCHOVNÍ NEDĚLE:
Zámecká kaple je zasvěcena Panně Marii a byla dostavěna roku 1862. Unikátní varhany, na které hrával i sám Antonín Dvořák, jsou stále funkční.
Podívejte se na další snímky Duchovní neděle (Spiritual Sundays).


16. 10. 2010

Shadow Shot Sunday: Sychrov in The Shadows

This shot was taken on the chateau Sychrov on the last sunny weekend.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

NEDĚLNÍ STÍNY: SYCHROV VE STÍNECH
Tento snímek byl pořízen na zámku Sychrov minulý slunečný víkend.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.
14. 10. 2010

Skywatch Friday: Autumn in The Garden

This shot was taken on the late afternoon.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: PODZIM NA ZAHRADĚ

Tento snímek byl pořízen pozdě odpoledne.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte
ZDE.

13. 10. 2010

Outdoor Wednesday: Rudolf Scenic Overlook


This scenic overlook is in the park of the chateau Sychrov. It was build in honour of the residence of the crown prince Rudolph of Habsburg in Sychrov on 10. 07. 1871.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: RUDOLFOVA VYHLÍDKA
Tato vyhlídka v zámeckém parku na Sychrově byla vybudována na počest pobytu korunního prince Rudolfa Habsburského dne 10. 07. 1871. (
http://www.zamek-sychrov.cz/park/
Další fotografie viz
Outdoor Wednesday.

12. 10. 2010

Watery Wednesday: Fountain in The Park in Sychrov


Park in the chateau Sychrov is very large. This is one of the places with the beautiful view.
Park na zámku Sychrov je velmi rozsáhlý. Toto je jedno z míst s nádherným výhledem.

See more Watery Wednesday.
Podívejte se na další Vodní středy.

 

11. 10. 2010

My World Tuesday: Sychrov

The chateau Sychrov was constructed on the end of the 17th century. Sychrov was in the ownershhip of the noble family Rohan since 1820 (to the 1945). The interior has gorgeous carving decoration. The weddings are on Sychrov beautiful too. You can visit the treasury, see the falconer exhibitions besides the sightseeing paths. The chateau has beautiful great park. You can spent all afternoon there. You can find this chateau 28 km from Lomnice on the road to Liberec. More about Sychrov http://en.wikipedia.org/wiki/Sychrov_Castle.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: SYCHROV
Zámek Sychrov byl postaven na konci 17. století. Od roku 1820 (do 1945) byl Sychrov majetkem šlechtického rodu Rohanů. Interiér má nádherné řezbářskou výzdobu. Také svatby jsou na zámku nádherné. Kromě prohlídkových okruhů můžete navštívit klenotnici, podívat se na ukázku sokolnictví. Zámek má nádherný velký park, kde můžete strávit celé odoledne. Tento zámek naleznete 28 km od Lomnice směrem na Liberec. Více o Sychrovu http://www.zamek-sychrov.cz/
Klikněte
zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

10. 10. 2010

Sunday Bridges: Foot Bridge on Sychrov

You can find this foot bridge by the walk in the park of the chateau Sychrov. (Btw. this is my first shot with my new camera Nikon D90).
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: LÁVKA NA SYCHROVĚ
Tuto lávku můžete najít při procházce v parku na zámku Sychrov. (Mimochodem toto je můj první publikovaný snímek z mého nového foťáku Nikon D90.)
Podívejte se na další
Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

8. 10. 2010

Weekend Reflection: Trees Reflection

This shot was taken by the pond in Obora (half hour from the centre of Lomnice).
See more Weekend Reflections by James` Newtown Area Photo.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: ODRAZY STROMŮ
Tento snímek byl pořízen u rybníku v Oboře (půl hodiny od středu Lomnice).
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails