30. 6. 2011

Before The Storm


See other Outdoor Wednesday and click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PŘED BOUŘKOU
Další fotografie viz Outdoor Wednesday a pro další snímky pátečního sledování oblohy z celého světa klikněte na "Skywatch Friday".29. 6. 2011

Window views and doors too: MuseumThis is the back entrance to the Museum of the Bohemian Paradise in Turnov.
See another shots Window Views and Doors too.

POHLEDY NA OKNA A DVEŘE: MUZEUM 
Zadní vstup do Muzea Českého ráje v Turnově.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.

27. 6. 2011

My World Tuesday: Picnic


Picnic on top of the rock. Not my, of course :-).
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: PIKNIK
Piknik na skále. Samozřejmě, že ne můj :-)

Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

25. 6. 2011

Scenic Sunday: Train Stop Kyje


This shot was taken in Mai this year. Kyje is the small village near Lomnice. It takes a few minutes by the train. Beautiful romantic way. You can make a trip around the Tabor hill from here and then back to Lomnice.
See other shots from Scenic Sunday.

SCÉNICKÁ NEDĚLE: ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA KYJE

Snímek pochází z května tohoto roku. Kyje je malá vesnice nedaleko Lomnice. Cesta vlakem je velmi romantická a trvá několik minut. Odsud se můžete vydat třeba na výlet okolo Tábora a zpátky do Lomnice.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).

Scenic Sunday

23. 6. 2011

Skywatch Friday: Storm Clouds


It was beautiful to observe the rapidly advancing storm clouds towards the Giant Mountains from the safety of the house.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: BOUŘKOVÉ MRAKY
Z úkrytu domu bylo krásné pozorovat rychle postupující bouřkové mraky směrem na Krkonoše.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

22. 6. 2011

Window views and doors too: Sokol House (I)


The Sokol house from 1898 in Skalova street in Turnov
See another shots Window Views and Doors too.

POHLEDY NA OKNA A DVEŘE: SOKOL (I) 
Budova sokola z roku 1898 ve Skálově ulici v Turnově.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.

20. 6. 2011

My World Tuesday: Museum in Turnov


This is the Museum of the Bohemian Paradise in Turnov. The Museum was opened in 1886. It collects the evidence about the natural resources of the Bohemian Paradise and its cultural history. The exposure is dedicated to the precious stones, jewels, followed by archeology, history and ethnography of the Bohemian Paradise. You can find there the unique panoramic painting (with dimensions of 8.75 x10 m) from 1895 by Mikolas Ales called The Defeat of the Saxons at Hrubá Skala too.
For more informations: http://muzeum-turnov.cz/
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: MUZEUM V TURNOVĚ
Toto je Muzeum Českého ráje v Turnově. Muzeum bylo otevřeno r. 1886 a od té doby shromažďuje doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho kulturních dějinách.
Expozice jsou věnovány drahým kamenům, šperkům, následuje oddělení archeologie, historie a národopisu oblasti Českého ráje. Stálou expozici je také unikátní panoramatický obraz (o rozměrech 8,75x10m) Mikoláše Alše s názvem "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“ z roku 1895.
Pro další informace 
http://muzeum-turnov.cz/
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

19. 6. 2011

Spiritual Sundays: Sculptural Group

We can find this sculptural group called The Coronation of the Virgin Mary by the Holy Trinity in the village Chlum. This sculpture was created by Jan Zeman in 1851. You can see it on the walk from the hill Tabor to Lomnice.
See other shots on  Spiritual Sundays from around the world.


DUCHOVNÍ NEDĚLE: SOUSOŠÍ
Toto sousoší Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí od Jana Zemana naleznete ve vesnici Chlum. Okolo můžete jít třeba z výletu na horu Tábor zpátky do Lomnice. Sousoší pochází z roku 1851.
Podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa.

17. 6. 2011

Weekend Reflections: Sokol House


This is the part of the Sokol house in the Skalova Street in Turnov. This building was officially opened in 1898.
This shot was taken in the early spring.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: SOKOLOVNA
Část budovy Sokolovny ve Skálově ulici v Turnově. Budova byla slavnostně otevřena v roce 1898. Tento snímek byl pořízen časně zjara.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


16. 6. 2011

Skywatch Friday: Moonlight


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: MĚSÍČNÍ SVIT
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

15. 6. 2011

Window views and doors too: Hruba Skala


This is the entrance to the restaurant in the chateau Hruba Skala. The outside restaurant is on the left. You can  have great view to the landscape there.
See another shots Window Views and Doors too.

POHLEDY NA OKNA A DVEŘE: HRUBÁ SKÁLA
Tento vstup vede do restaurace na zámku Hrubá Skála. Venkovní restaurace je nalevo. Z těch míst bývá krásný výhled do kraje.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.

13. 6. 2011

My World Tuesday: Lomnice's Chateau


The back entrance view to the chateau in Lomnice. In the chateau from the 16th centrury serves as a centre of the culture today. View from the busstation
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT:  LOMNICKÝ ZÁMEK
Zadní vstup do zámku v Lomnici. Zámek ze 16 století dnes slouží jako kulturní centrum. Pohled z autobusového nádraží.
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

12. 6. 2011

Sunday Bridges: Bridge in Dolanky (III.)


Early spring shot of the another bridge in Dolanky by Turnov.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: MOST V DOLÁNKÁCH (III.)
Časně jarní snímek dalšího z mostů v Dolánkách u Turnova.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

11. 6. 2011

Decorated Rock


One of the beautiful shadows decorated rocks on the way between Sedmihorky and Hruba Skala. One of the shadows of a trees looks like an open mouth of the dragon. Posibbly. Magic forest.
See other shots from Scenic Sunday and see another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

MEZI KOŘENY
Na cestě mezi Sedmihorkami a Hrubou Skálou. Další z krásně dekorovaných skal na této trase. Jeden ze stínů stromů připomíná otevřenou tlamu draka. Třeba. Magický les.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday) a podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.


Scenic Sunday10. 6. 2011

Weekend Reflections: Primary School In Lomnice


Side entrance to the primary school in Lomnice. The yellow building was built in 1932 and the sports hall (on the right) in 2001.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LOMNICI
Boční vjezd do základní školy v Lomnici. Žlutá budova byla postavena v roce 1932 a sportovní hala (napravo) v roce 2001.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


9. 6. 2011

Skywatch Friday: Above The Road


On the Babylon hill. Early spring view on the road from Lomnice to Hradka.
We could see the winter shot before a few moths.


Gorgeous at any time of the year, isn't it?
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: NAD CESTOU
Na Babylóně. Pohled na cestu z Lomnice na Hrádka. Před několika měsíci jsme si mohli prohlédnout toto místo v zimě. Krása v každé roční době, že mám pravdu?
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.


1. 6. 2011

Watery Wednesday: Lomnice's Fountain


Hus square in Lomnice nad Popelkou has two Baroque fountains. We could see the first here. The another  fountain is located on the bottom of the Hus square. "The lime of the liberty" was planted in 1919 (after The First World War) beside the fountain.
More Watery Wednesday

VODNÍ STŘEDA: LOMNICKÁ KAŠNA
Na Husově náměstí v Lomnici nad Popelkou se nachází dvě barokní kašny. První jsme mohli vidět tady. Druhá barokní kašna se nachází ve spodní části Husova náměstí. "Lípa svobody" byla u kašny vysazena v roce 1919.
Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails