31. 3. 2011

Skywatch Friday: View


The shot was taken on the road from the village Chlum to Lomnice. You can see Lomnice, surrounding and Giant Mountains from this point.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: VIEW
Tento snímek byl pořízen ze silnice vedoucí z vesnice Chlum do Lomnice. Z tohoto místa máte výhled na Lomnici a okolí a Krkonoše.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.


30. 3. 2011

From Tabor


The road from the Tábor hill to the village Chlum.
See other Outdoor Wednesday.
See more shots on the Nature Notes.

Z TÁBORA

Cesta z Tábora do vesnice Chlum.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

Podívejte se na další snímky Nature Notes

29. 3. 2011

28. 3. 2011

My World Tuesday: Houses in Chlum


Chlum is very small village by Lomnice on the road to the Tabor hill.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: DOMY NA CHLUMĚ
Chlum je velmi malá vesnice u Lomnice na cestě na vrch Tábor.

Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

27. 3. 2011

Nursery School on the BridgeNursery school on the bridge over Oleska in Semily.
You can see also the tower of the Church of the St. Peter and Paul at the back.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo. 

And see another shots "Walk in the street" on Walk in New York


MATEŘSKÁ ŠKOLKA NA MOSTĚ
Mateřská školka na mostě přes Olešku v Semilech. 
V pozadí můžete také vidět věž Kostela sv. Petra a Pavla.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.
Podívejte se i na jiné  snímky "Procházek po ulicích" na Walk in New York.

26. 3. 2011

Way of the Cross in Tabor


This photo was taken near the look-out tower Tabor. The Krizovka Creek is a few hundred metres under the tower. From this point stands 14 brick built Way of the Cross shrines with the iron reliefs.
See other shots on  Spiritual Sundays  and see another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.


KŘÍŽOVÁ CESTA NA TÁBOŘE
Tato fotografie byla pořízena kousek od rozhledny na Táboře.  Studánka Křížovka se nachází několik set metrů pod věží. Od tohoto míst začíná křížová cesta se 14 
cihlovými kapličkami s litinovými reliéfy
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.
25. 3. 2011

Weekend Reflections: Trees


This window belons to the small church - Lord's Transfiguration from the 1704. You find it on the hill Tabor.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: STROMY
Toto okno patří kostelu Proměnění Páně z roku 1704 na vrchu Tábor.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.


24. 3. 2011

Skywatch Friday: Fog in the Valley


Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: MLHA V ÚDOLÍ
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.


23. 3. 2011

View from Tabor


The town on the shot is Lomnice. You can have this view by the walk from the lookout tower Tabor near the well "Krizovka". You can see the peak Kozakov, Jizera mountains and the Giant mountains behind the town.
See other Outdoor Wednesday and see more shots on the Nature Notes.

VÝHLED Z TÁBORA
Město na snímku je Lomnice. Takovýto výhled můžete mít pokud se vydáte od vyhlídkové věže na Táboře - nedaleko studánky Křížovka. Za městem je vidět Kozákov, Jizerské hory a Krkonoše.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday a podívejte se i na další snímky Nature Notes

22. 3. 2011

Watery Wednesday: Frozen Drawings


Pond in Obora 2 kms from the centrum of Lomnice is totally frozen. On the edge of the pond is the ice too but very thin.
More Watery Wednesday

VODNÍ STŘEDA: ZMRZLÉ KRESBY
Rybník v Oboře asi 2 km od lomnického náměstí je ještě zcela zmrzlý. Na kraji je led, ale velmi tenký.
Podívejte se na další Vodní středy (Watery Wednesday)

21. 3. 2011

My World Tuesday: Tabor


The hill of Tabor is 3 km north of Lomnice nad Popelkou. The lookout tower on the top of the hill is one of the identifikation points of Lomnice. Simple wooden structure of the original lookout tower was built in 1888. The new brick tower was open in 1911 and renewed in 2006-7 with new name Tichanek lookout tower. It is 35 meters high and the gallery at the height of 26 m is accessible through the staircase consisting of 145 steps.
By the tower is the restaurant and the boarding house.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: TÁBOR
Vrch Tábor je vzdálen 3 km severně od Lomnice nad Popelkou. Nahoře najdete vyhlídkovou věž, která je jednou z dominant Lomnicka. Původní dřevěná rozhledna tu stála od roku 1888. Nová cihlová věž byla otevřena v r. 1911 a v letech 2006-7 prošla rekonstrukcí. Byla otevřena pod novým názvem Tichánkova rozhledna. Je 35 m vysoká a na vyhlídku ve výšce 26 m je možno vystoupat po 145 schodech.
U rozhledny je restaurace a penzion.
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

20. 3. 2011

Shadow Shot Sunday: Trees Shadows


The shadows from the grove on the road from Rvacov to the ski areal  in Popelky in Lomnice.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

NEDĚLNÍ STÍNY: STÍNY STROMŮ
Na cestě ze Rváčova do lyžařského areálu v Popelkách v Lomnici  se jde kolem hájku, který vykouzlil takovéhle stíny.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.19. 3. 2011

1st Blog Anniversary


Today has Lomnice (Bohemian Paradise) Daily Photo 1st Birthday. One year by City Daily Photo! Thank you for yours visits and kind comments. I am very happy that our little piece of the world is interesting for you and I am looking forward to next meetings with you.
The village Cerna near Lomnice is on today's shot. I'm afraid, it was very hard to reach the beautiful old cottages on the shot. After all are these places very romantic for me.
See other shots from Scenic Sunday.

1. VÝROČÍ BLOGU
Dnes slaví tento blog první narozeniny. Děkuji všem za návštěvy a milé komentáře. Jsem velmi ráda, že nás malý kousek světa je zajímavý i pro Vás a těším se na další setkání.
Na dnešním snímku je zákoutí vesnice Černá, kterou najdete nedaleko Lomnice. Krásné chalupy nešly téměř vyfotit, přesto na mne působí tato místa velmi romanticky.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).


Scenic Sunday

18. 3. 2011

Sunny Day by Jizera


See more Weekend Reflections by James and more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

SLUNEČNÝ DEN U JIZERY
Podívejte se na další víkendová zrcadlení u Jamese a na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.


17. 3. 2011

Skywatch Friday: Frosty Morning (I)


Today was a very rainy day. The shot is from the one frosty morning and it was taken from the road in the village Cerna by Lomnice.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: MRAZIVÉ RÁNO
Dnes bylo velmi deštivo. Snímek je z jednoho mrazivého rána a byl pořízen ze silnice ve vesnici Černá, která patří k Lomnici.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.


16. 3. 2011

Outdoor Wednesday: Island in Semily


Ostrov (Island) is the park in the Semily by the Jizera river.
Great place for walks in the winter and relax in the rest of the year.
See other Outdoor Wednesday.

VENKOVNÍ STŘEDA: OSTROV V SEMILECH
Ostrov je část Semil u Jizery. Skvělé místo pro procházky v zimě a odpočinek po zbytek roku.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

15. 3. 2011

14. 3. 2011

My World Tuesday: Deer

The deer before the Museum and Pojizerska Gallery in Semily. He has with the town much in common. The deer is on the coat of arms of Semily.
I could'nt find informations about this work.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT
Jelen před Muzeem a Pojizerskou galerií v Semilech. Jelen má s městem spoustu společného. Je totiž v jeho znaku. 
Bohužel jsem o tomto díle nenašla žádné informace.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

13. 3. 2011

Scenic Sunday: Walk arround Lomnice


This shot was taken by the walk from village Rvacov to the skiareal Popelky in Lomnice. You can have this view near Lomnice's district Popelka.
See other shots from Scenic Sunday.

SCÉNICKÁ NEDĚLE: PROCHÁZKA OKOLO LOMNICE

Tento snímek byl pořízen při procházce z vesnice Rváěov do lyžařského areálu V Popelkách v Lomnici. Tento výhled můžete mít nedaleko lomnické čtvrti Popelka.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).


Scenic Sunday

12. 3. 2011

Spiritual Sundays: Church of St. Peter and Paul (IV)


Today's visit by the Church of St. Peter and Paul in Semily shows the front entrance. The statues are the both saints Peter and Paul. This is the last memory of original church from 1702. The window on the right was on my tuesday post.
See other shots on  Spiritual Sundays from around the world.


DUCHOVNÍ NEDĚLE: KOSTEL SV. PETRA A PAVLA (IV)
Dnešní návštěva Kostela sv. Petra a Pavla v Semilech ukazuje čelní vstup. Sochami jsou oba svatí - Petr a Pavel. Jsou poslední připomínkou původního kostela z roku 1702. Okno napravo bylo v mém příspěvku v úterý.
Podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa.

11. 3. 2011

Weekend Reflections: On Jizera River


It will be more cheerful view in a few weeks.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE: NA JIZEŘE
Za pár týdnů to bude veselejší pohled.

Podívejte se na další víkendová zrcadlení.

10. 3. 2011

Smetana's Outlook

Smetana's Outlook is the place 580 m above sea level. You can find it above the village Rvacov by Lomnice. It reminds the visit of the composer Bedrich Smetana in 1871 in Lomnice and a few his walks into the surrounding. You can see from this place see basalt hill Vysker, Hruboskalsko, valley of the brooks Libunka and Strebenka, Klokoc rocks. Sometimes you can see also the mountain peak Jested and the panorama of the Giant Mountains.
I could see almost nothing today, but even that little visible part of the country is beautiful, isn't it?
Click for more Skywatch Friday shots from around the world and see more shots on the Nature Notes.

SMETANOVA VYHLÍDKA

V nadmořské výšce 580 m, nad obcí Rváčov na Lomnicku, se nachází Smetanova vyhlídka. Připomíná návštěvu hudebního skladatele Bedřicha Smetany v roce 1871 v Lomnici, který se často toulal po jejím okolí. Za pěkného počasí můžete odsud vidět Vyskeř, Hrubosklasko, údolí Libuňky a Stebeňky, Klokočské sklály. Ze vzdálenějších míst můžete vidět Ještěd a panorama Krkonoš.
Dnes nebylo téměř nic vidět, přesto i to málo je krajina nádherná.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa a na další snímky Nature Notes.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails