30. 5. 2011

My World Tuesday: Lookout Tower


This lookout tower belongs to the chateau Hruba Skala. The original castle from the 14th century, was later rebuilt into a Renaissance chateau and subsequently modified in the Gothic style. Currently serves as a hotel.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
Tato vyhlídková věž patří zámku Hrubá Skála. Původní hrad ze 14. století byl později přestavěn na renesanční zámek a následně upraven v gotickém slohu. V současné době slouží jako hotel.
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

29. 5. 2011

Sunday Bridges: Bridge in Dolanky (II.)


Early spring shot of this place.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: MOST V DOLÁNKÁCH (II.)
Snímek byl pořízen časně zjara.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

28. 5. 2011

Shadow Shot Sunday: Forest Shadows


The statue of the St. Prokop (see the statue) is hide behind the barrier. We can find this place on the way from the chateau Hruba Skala to the Sedmihorky through the centrum of the Dragoon Rocks. The then owners of the domain the Wallensteins let built the statue in 1735. St. Prokop should protect the traveller on their way through the Dragoon rocks.
See another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

NEDĚLNÍ STÍNY: LESNÍ STÍNY
Za tímto zábradlím je schována socha Sv. Prokopa (podívejte se na sochu). Můžeme ji najít na cestě ze zámku Hrubá Skála do Sedmihorek přes střed Dračích skal. Sochu nechali postavit tehdejší majitelé panství, Valdštejnové, v roce 1735. Sv. Prokop měl chránit pocestné na jejich cestě Dračími skalami.
Podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.

27. 5. 2011

Scenic Sunday: Kosov's Views (I)


You may have this view to Kosov on the road around the Tabor hill or when you go from Allain Tower.
See other shots from Scenic Sunday.

SCÉNICKÁ NEDĚLE: KOŠOVSKÉ ROZHLEDY (I) 

Tento výhled na Košov máte při cestě okolo Tábora nebo od Allainovy věže.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).


Scenic Sunday

26. 5. 2011

Skywatch Friday: Kosov's Views


One of the Kosov's views.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: KOŠOVSKÉ POHLEDY
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

25. 5. 2011

Window views and doors too: Sarka


The villa called Sarka is located ca. 10 minutes from the square of the Bohemian Paradise in Turnov. The building was built in 1906 and now is under construction.
See another shots Window Views and Doors too.

POHLEDY NA OKNA A DVEŘE: ŠÁRKA
Vila Šárka z roku 1906 se nachází ca 10 min. od náměstí Českého ráje v Turnově. V současné době prochází kompletní rekonstrukcí.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.

23. 5. 2011

My World Tuesday: Allain Tower


Allain Tower near the Tabor hill was built in 1862 by the prince Kamil Rohan as a memorial for his tragically died brother. It is ca. 13 m high and it was built as a romantic lookout tower originally, and later was used as a high stand. Up to the tower isn't currently possible to get.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: ALLAINOVA VĚŽ
Allainova věž se nachází nedaleko kopce Tábor. Byla postavena v roce 1862 Kamilem Rohanem jako památník jeho tragicky zemželému bratru. Věž je ca. 13 m vysoká a původně byla postavena jako romantická vyhlídka, později byla využívána jako posed. Na věž se v současné době není možno dostat.
Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

22. 5. 2011

Spiritual Sundays: St. Prokop


We can find the Prokop rock cave with the statue of St. Prokop on the way from the chateau Hruba Skala to the Sedmihorky through the centrum of the Dragoon Rocks. The then owners of the domain the Wallensteins let built the statue in 1735. St. Prokop should protect the traveller on their way through the Dragoon rocks.
See other shots on  Spiritual Sundays from around the world.


DUCHOVNÍ NEDĚLE: SV. PROKOP
Na cestě od zámku Hrubá Skála do Sedmihorek přes centrum Dračích skal se nachází Prokopská jeskyně se sochou svatého Prokopa z roku 1735. Nechali ji sem postavit tehdejší majitelé panství, Valdštejnové. Svatý Prokop má chránit pocestné na jejich cestě Dračími skalami. 

A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa.

20. 5. 2011

Along the Bank of the Jizera River


See more Weekend Reflections.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

PODÉL BŘEHU JIZERY
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.19. 5. 2011

Skywatch Friday: View of Giant Moutains


View of the Giant Moutains over the Lomnice's rooftops. The shot was taken in the early spring.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: VÝHLED NA KRKONOŠE
Výhled na Krkonoše přes lomnické střechy. Snímek byl pořízen časně zjara.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.

18. 5. 2011

Two Historical Treasures


The caste Trosky (on the left) was built in the late 14th century. One tower is called "Granny" and the another "Virgin". The towers are located on two steep basalt rock cliffs. (More about the castle.)
The chateau Hruba Skala is on the right.
See another shots Window Views and Doors too.
See other Outdoor Wednesday.


DVA HISTORICKÉ POKLADY
Hrad Trosky (nalevo) byl postaven koncem 14. století. Jedna věž se jmenuje "Baba" a druhá "Panna". Věže jsou umístěny na dvou strmých čedičových skalách.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.
Fotografie na Venkovní středě.


16. 5. 2011

My World Tuesday: On The Rock


During the beautiful days are always a lot of climbers on the rocks. I watch all movement only from below and from afar of course.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: NA SKÁLE
Během krásných dnů je vždy ve skalách hodně horolezců. Já ovšem samozřejmě pozoruji vše pouze zezdola a z dálky. 

Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

15. 5. 2011

Spiritual Sundays: Church of St. Joseph (I)


This is the chapel of the Church of St. Joseph in Hruba Skala. We could see the outside photos last year.
See other shots on  Spiritual Sundays from around the world.

DUCHOVNÍ NEDĚLE: KOSTEL SV. JOSEFA (I)
Tohle je kaple Kostela sv. Josefa na Hrubé Skále. Venkovní foto jsme viděli v minulém roce.
A podívejte se na další snímky  Duchovní neděle (Spiritul Sundays) z celého světa.

14. 5. 2011

Between The Rootage


Under the rootage is the rock. This way leads from Hruba Skala to the Sedmihorky.
See other shots from Scenic Sunday and see another shots on Shadow Shot Sunday from around the world.

MEZI KOŘENY
Pod kořeny je skála. Tahle cesta vede z Hrubé Skály do Sedmihorek.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday) a podívejte se na další snímky Shadow Shot Sunday z celého světa.


Scenic Sunday
13. 5. 2011

Walk in the Streets: Walk in SedmihorkyOld spa village in Sedmihorky was in that sunny spring day full of relaxing people.
See another shots "Walk in the street" on Walk in New York


Staré lázně v Sedmihorkách byly toho jarního slunečného dne plné relaxujících lidí.
Podívejte se i na jiné  snímky "Procházek po ulicích" na Walk in New York.

12. 5. 2011

Skywatch Friday: View from BabylonView from the Babylon hill over Lomnice and Giant Mountains.
Click for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY: VÝHLED Z BABYLÓNU
Výhled z kopce Babylon na Lomnici a na Krkonoše.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte.


11. 5. 2011

Window views and doors too: Church Window With Decoration


This window needs no decoration what do you think? But the chandelier is beautiful too.
When you "stumble" from the Mouse Hole (shot from yesterday), you will see The Church of St. Joseph.
We could see the outside photos last year. The photo of the beautiful church interior today in premiere.
See another shots Window Views and Doors too.

POHLEDY NA OKNA A DVEŘE: OKNO KOSTELA S DEKORACÍ 
Toto okno ale žádnou dekoraci nepotřebuje, i když jsou i lustry nádherné. Co myslíte?
Když "vylezete" z Myší díry (včerejší snímek), uvidíte po levé straně Kostel sv. Josefa. Venkovní fota jsem přinesla loni. Dnes tedy první snímek interiéru krásného malého kostela.
Podívejte se na další snímky Pohledů na okna a dveře.

10. 5. 2011

Outdoor Wednesday: To The Mouse Hole


We can get to the rock chasm called Mouse Hole after few meters. Beautiful cold mystic place. Then you can go visit the adjacent castle Hruba Skala.

VENKOVNÍ STŘEDA: K MYŠÍ DÍŘE
Po pár metrech se dostaneme ke skalní průrvě zvané Myší díra. Krásné a tajemné místo. Potom můžete navštívit přilehlý zámek Hrubá Skála.


See other Outdoor Wednesday.
Další fotografie viz Outdoor Wednesday.

9. 5. 2011

My World Tuesday: The Window


This is one of the stops on the Nature Trail Hruboskalsko. You can appear it by a trip from Sedmihorky to the Hruba skala. Window or otherwise "hourglass" was created by nature.
Click for more My World Tuesday shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT: OKNO
Tohle je jedna ze zastávek Naučné stezky Hruboskalsko. Má název Osudová. Můžete ji objevit třeba při výletu ze Sedmihorek na Hrubou skálu. Okno nebo jinak "přesýpací hodiny" vytvořila příroda.  (Info o Naučné stezce Hruboskalsko)

Na této pískovcové skále vysvětluje některé Klikněte pro další snímky My World Tuesday z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

8. 5. 2011

Sunday Bridges: Bridge over Jizera (IV)


The same bridge over Jizera in Turnov as the last week. But the shot was taken from the another place.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY: MOST PŘES JIZERU (IV)
Stejný most přes Jizeru v Turnově jako minulý týden, ale foceno z jiného místa.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails