30. 6. 2010

On The Dam


This is the pond Matouš with the very hungry ducks. The way under the trees is very pleasant. But the surrounding is not so idylic. Maybe one day...
See More Watery Wednesday and More Outdoor Wednesday.

NA HRÁZI
Tohle je rybník Matouš s velmi hladovými kačenami. Cesta pod stromy je velmi příjemná. Okolí už tak idylické není. Snad jednou...29. 6. 2010

Siesta in The Shadows


Goats, sheeps and people in historical costumes have the siesta in the shadows. Photo is from the chateau Stare Hrady. More photos from chateau.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.
And see more Ruby Tuesday featuring the color red by Mary T's Work of the Poet.

SIESTA VE STÍNU
Kozy, ovce a lidé v historických kostýmech mají siestu ve stínu. Foto pochází ze zámku Staré Hrady. Více fotografií ze zámku.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.
A podívejte se na více Červených úterý (Ruby Tuesday) představujících červenou barvu na stránkách Mary T: Work of the Poet.28. 6. 2010

Yellow Dragon


You can get back into the Middle Ages with the chateau Stare Hrady (about the chateau) in the Bohemian Paradise. People in historical costumes, flags with local symbols and many others. Especially every Saturday. Another shot from this chateau you can see on my 100th post.
See another shots in Mellow Yellow Monday.

ŽLUTÝ DRAK
Se zámkem Staré Hrady (www.starehrady.cz) v Českém ráji se můžete dostat zpátky do středověku. Lidé v hisporických kostýmech, vlajky s místními symboly a spousta dalšího. Speciálně každou sobotu. Další snímek z tohoto zámku můžete vidět na mém 100. příspěvku.
Podívejte se na další snímky Mellow Yellow Monday.


MellowYellowMondayBadge

27. 6. 2010

Back in the Old Times (My 100th Post)


This shot is from the castle and chateau Stare Hrady. First mention about gothic castle is from the 1340. Later was rebuilt on the Renaissance chateau. The chateau has new owner since 2007. They made a very good work. (wwww.starehrady.cz only in cz)
You can back in the old times - middle ages every Saturday. You can find on the courtyard the knights, the armed men, the jugglers, the dancers, witches and many other people as in the year 1390. You can eat the traditional food there. That all by the personal presence Mr. Smil Flaska z Pardubic (castle lord at that time).
This is my 100th post and I would say to all thanks for visiting Lomnice and thanks for the comments. I am looking forward for your next visit.
See other shots from Scenic Sunday.

ZPÁTKY DO STARÝCH ČASŮ (MŮJ 100. ZÁZNAM)
Tento snímek je z hradu a zámku Stare Hrady. První zmínka o gotické tvrzi pochází z roku 1340. Později byla přestavěna na renesanční zámek. Zámek má od roku 2007 nového majitele. Udělal velký kus práce. (wwww.starehrady.cz)
Každou sobotu se můžete vrátit do starých časů - středověku. Na nádvoří najdete rytíře, zbrojnoše, kejklíře, tanečníky, čarodejnice a mnoho dalších postav stejně jako v roce 1390. K tomu se můžete najíst v duchu tradice. To všechno za osobní přítomnosti tehdejšího pána hradu, Smila Flašky z Pardubic).
Toto je můj 100. záznam a ráda bych všem poděkovala za dosavadní návštěvy na blogu a za komentáře. Těším se na vaši další návštěvu.
Podívejte se na další snímky ze Scénické neděle (Scenic Sunday).


Scenic Sunday

26. 6. 2010

Weekend Reflections (Church Window)


This is one part of the Church of the St. Nicholas in Lomnice which was built in 1782. The other view can you see on this shot.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ ZRCADLENÍ (OKNO KOSTELA)
Toto je část Kostela sv. Mikuláše z Bari v Lomnici, který byl postaven v roce 1782. Jiný pohled můžete vidět na tomto snímku.
Podívejte se na další víkendová zrcadlení.)


25. 6. 2010

Hungry Ducks


Hungry Ducks by the Matous pond. Many mothers go with their kids to this pond to feed the ducks. The ducks were very obtrusive yesterday.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

HLADOVÉ KAČENY
Hladové kačeny u rybníku Matouš. K tomuto rybníku chodí mnoho maminek se svými dětmi krmit kačeny. Včera byly kačeny velmi dotěrné.

Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

24. 6. 2010

Rumcajsova ševcovna (Rumcajz The Chamars Place)


Rumcajz is one of the fairy characters from Jicin but favorite in all of our country. Literary author of this character is Vaclav Ctvrtek and Radek Pilar is autor of the drawing (see here). In the Rumcajz chamars place www.rumcajsovasevcovna.cz/ you can also relax for a while.
See other Outdoor Wednesday.

RUMCAJSOVA ŠEVCOVNA
Rumcajs je jednou z pohádkových postaviček z Jičína, která je oblíbená po celé naší zemi. Literárním autorem této postavy je Václav Čtvrtek a Radek Pilař je autorem kresby (obrázek zde). V Rumcajsově ševcovně www.rumcajsovasevcovna.cz/ si také můžete na chvíli odpočinout.
Podívejte se na další středeční venkovní snímky.

22. 6. 2010

Fountain before Chateau Windows


This view can you see in the south court of the Valdstejn Chateau (also Wallenstein Chateau) in Jicin (town near Lomnice). Fountain spraying water is very pleasant in the hot days. The museum we can find behind the windows now. Ground floor windows are a little bit in the shadow but they have beautiful fittings.
See more shots on the ABC Wednesday W is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Roger, Barb, Jay, Gattina, Sylvia, Troy.
And see other photos on the Watery Wednesday.

FONTÁNKA PŘED ZÁMECKÝMI OKNY
Tento pohled můžete vidět na jižním nádvoří Valdštejnského zámku v JIčíně. Fontánka stříkající vodu je v horkých dnech velmi příjemná. Za okny se dnes nachází muzeum. Přízemní okna jsou trochu ve stínu ale mají krásné kování.
Podívejte se na více snímků Abecední středa W jako... (ABC Wednesday W is for...) a Vodní středa (Watery Wednesday)

My World Tuesday (Unusual Visitor)


Jicin used to be called "Town of Fairy Tale". This shot was taken on the pedestrian zone. This unsusual metal visitor was located there just for a little while. Then he will be stand on the another place in Jicin.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

MŮJ ÚTERNÍ SVĚT (NEOBVYKLÝ NÁVŠTĚVNÍK)
Jičín bývá nazýván "městem pohádky". Tento snímek byl pořízen na pěší zóně. Tento neobvyklý kovový návštěvník sem byl umístěn pouze na chvíli. Poté bude stát na jiném místě v Jičíně.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.


21. 6. 2010

Macro Monday (Holding Fast)


The snail has held quit high on the wire fence. Long intensive way I think.
See more shots on the Macro Monday. Hosted by Lisa.

PONDĚLNÍ MAKRO (DRŽÍ PEVNĚ)
Šnek držel na drátěném plotu poměrně vysoko. Myslím, že to byla dlouhá náročná cesta.
Podívejte se na další snímky Macro Monday


20. 6. 2010

Sunday Bridges (Small Bridge over Cidlina)


This is a pedestrian bridge over stream Cidlina in Jicin. I like rather the surrounding.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY (MALÝ MOST PŘES CIDLINU)
Toto je most pro pěší přes říčku Cidlinu. Hezčí je spíše ale okolí.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.


19. 6. 2010

Weekend Reflections (Man with the Wig)


Beautiful early evening. Clear sky is on the bank building windows to see. The man sculpture is almost dressed. You could see this man less dressed on this photo.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ REFLEXE (MUŽ S PARUKOU)
Krásný podvečer. V oknech budovy banky je vidět jasná obloha. Tohoto muže jste mohli vidět méně oblečeného na této fotografii.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.)


18. 6. 2010

Skywatch Friday (Darkness behind the Wall)


The Lomnice cemetery is behind the wall. In a few minutes start heavy rain. The old sepulture can we find on this shot.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY (TEMNOTA ZA ZDÍ)
Za zdí je lomnický hřbitov. Za pár minut začalo prudce pršet. Starou hrobku můžeme také vidět na tomto snímku.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


17. 6. 2010

From Babylon to Tábor


Shot from the nice walk on the Babylon hill. Behind the trees we can see the view-tower Tabor. Favourite pleasure resort for the people in the neighbourhood.
See other Outdoor Wednesday

Z BABYLÓNU NA TÁBOR
Snímek z hezké procházky na kopec Babylon. Za stromy můžeme vidět rozhlednu Tábor. Oblíbené výletní místo lidí z okolí.
Podívejte se na další Outdoor Wednesday.

15. 6. 2010

ABC Wednesday (V is for Violet Clematis)


This beautiful clematis blossoms on the picket fence at the old timbered house.

Tento krásný klematis právě kvete na laťkovém plotu u roubenky.See more shots on the ABC Wednesday V is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Roger, Barb, Jay, Gattina, Sylvia, Troy.

ABC středa:
Podívejte se na další snímky ABC Wednesday V is for...

After Rain (Peony)


Beautiful time after rain. The air smells freshly. On the peony's are shining the drops of the water.
See more My World shots from around the world. Visit the next wonderful memes: Ruby Tuesday and Today's Flowers.

PO DEŠTI (PIVOŇKA)
Nádherná doba po dešti. Vzduch čerstvě voní. Na pivoňkách se lesknou kapky vody.
Podívejte se na další fotky My World (Můj svět) z celého světa. Navštivte další skvělá témata: Ruby Tuesday (Červené úterý) a Today's Flowers (Dnešní květiny).

14. 6. 2010

Macro Monday (Hard Work)


Our raspberries are full of the marmur of the bees now. This is one of them.
See more shots on the Macro Monday. Hosted by Lisa.

PONDĚLNÍ MAKRO (TĚŽKÁ PRÁCE)
Naše maliny jsou teď plné bzukotu včel. Tohle je jedna z nich.
Podívejte se na další snímky Macro Monday


12. 6. 2010

Sunday Bridges


Jablonec nad Nisou is one of the biggeres towns ca. 44 km from Lomnice.
You can find this bridge on the road to Jablonec nad Nisou.
More informationen about the bridge.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY
Jablonec nad Nisou je jedno z větších měst ca. 44 km od Lomnice.
Tento most můžete najít na silnici do Jablonce nad Nisou.
Více informací o lávce.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.

Weekend Reflections (Fountain)


Lion fountain on the Hus square.
Look at the spraying water is always refreshing in thosen hot days.
See more Weekend Reflections.

VÍKENDOVÉ ZRCADLENÍ (FONTÁNKA)
Fontánka se lvem na Husově náměstí.
Pohled na stříkající vodu je v takovýchto parných dnech velmi osvěžující.
Podívejte se na další víkendové zrcadlení.


11. 6. 2010

Skywatch Friday (Baroque Chapel)


John the Baptist Baroque chapel from 1768 is situated on the cemetery in Lomnice.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY (BAROKNÍ KAPLE)
Barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1768 se nachází na hřbitově v Lomnici.
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


10. 6. 2010

Violet Beauty


This is my favorite colour by iris. They are full boom now.

FIALOVÁ KRÁSA
To je má oblíbená barva u kosatců. Právě jsou v plném květu.

9. 6. 2010

ABC Wednesday: U is for Unusual


Definitely unusual bird in our park. Falconer in the uniform with the dog and the eagle were on the program on the Horse day too.
See more shots on the ABC Wednesday U is for.... Hosted by the ABC Team: Denise, Roger, Barb, Jay, Gattina, Sylvia, Troy.

ABC STŘEDA (NEOBVYKLÝ)
Rozhodně neobvyklý pták v našem parku. Sokolník v uniformě se psem a orlem byli také na programu v Den koně.
Podívejte se na další snímky ABC Wednesday U is for...

8. 6. 2010

My World Tuesday (Horse Day)


The ceremonial procession from the Horse day in Lomnice is on the photo. On the 6. year of Horse day we could see the horse with the fire-engine, horse with the band, funeral procession, exhibits of stuntmen and many others. A lot to see for adult and childern.
Click here for more My World shots from around the world. Hosted by Klaus with his team: Sandy, Wren, Fishing guy and Sylvia.

Na fotografii vidíme slavnostní průvod ze Dne koně v Lomnici. Během 6. ročníku jsme mohli vidět koně se stříkačkou, koně s kapelou, smuteční procesí, kaskadérské ukázky a mnoho dalšího. Mnoho pro dospělé i děti.
Klikněte zde pro další snímky My World z celého světa. Hostí Klaus se svým týmem: Sandy, Wren, Fishing guy a Sylvia.

7. 6. 2010

Mellow Yellow Monday (Trdelnik)


This shot is from Valdstejnske slavnosti (Days of Valdstejn) again. Trdelnik is a tradidional sweet delicacy from the 18. century.
Trdelnik on Wikipedia.
See another shots in Mellow Yellow Monday.

TRDÉLNÍK
Opět snímek z Valdštejnských slavností. Trdélník je tradiční sladká pochoutka pocházející z 18. století.
Podívejte se na další snímky Mellow Yellow Monday.On the second photo is a cotton-spinner from the same day.
Na druhé fotografii je přadlena z toho samého dne.
MellowYellowMondayBadge

5. 6. 2010

Sunday Bridges (Foot Bridge over Popelka)


This is one of the view of the stream Popelka in Lomnice. Much of it goes though the centers. The wire fence serves as barrier.
See more Sunday Bridges by «Louis'» on San Francisco Bay Daily Photo.

NEDĚLNÍ MOSTY (LÁVKA PŘES POPELKU)
Toto je jeden z pohledů na potok Popelka v Lomnici. Mnoho z něj je vedeno skružemi. Drátěný plot slouží jako zábrana.
Podívejte se na další Nedělní mosty u «Louise» na San Francisco Bay Daily Photo.


Monochrome Weekend (Old Sepulture)


The old sepultures use to be very mystical. This is one of them on cemetery in Lomnice. When I was taken the photos I had very bad feelings about the photo shoot. But I can't help it by the so beutiful places.
See other Monochrome Weekend photos.

STARÁ HROBKA
Staré hrobky bývají velmi mystické. Tohle je jedna z nich na hřbitově v Lomnici. Když jsem fotila, měla jsem kvůli tomu velmi špatný pocit. Ale u takovýchto krásných míst si nemohu pomoci.
Další fotografie Monochrome Weekend.

4. 6. 2010

Skywatch Friday (Valdštejnská lodžie)


Valdštejnská lodžie (Valdstejn loggie) is the cultural landmark in the neighbourhood of Jičín (ca. 13 km from Lomnice). It is one part of the landscape and was established according to the project of the Italian builder Nicolo Sebregondi in the 1630-34. Small construction work was in the 1813. To the loggie belongs the park called Libosad.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY (VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE)
Valdštejnská lodžie je kulturní a stavabní památkou nedaleko Jičína (asi 13 km od Lomnice). Je součástí plánované krajiny, která byla založena podle plánů italského stavitele Nicolo Sebregondiho v letech 1630-34. Malá stavební úprava proběhla v letech 1813. K lodžii patří obora a park zvaný Libosad. (Zdroj informací: http://www.mesto-jicin.cz)
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails