30. 4. 2010

Skywatch Friday (St. Rozalie)


This part of the baroque plaque column features St. Rozalie. (See full column.)
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY
Tato část barokního morového sloupu představuje sv. Rozálii. (Podívejte se na celý sloup.)
Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE.

28. 4. 2010

Clerical House


This so-called "clerical house" is another interesting building in Lomnice. Its secession facade, is partially damaged, minor repairs on the house are already visible.

ÚŘEDNICKÝ DŮM
Tento takzvaný "úřednický dům" je další zajímavou budovou v Lomnici. Jeho secesní fasáda je sice z části poničená, drobné úpravy na domě jsou však již vidět.

27. 4. 2010

Secession Villa


Bartova villa is one of the most interesting buildings in Lomnice. It was built in 1913 and is located near the Husovo namesti (Hus square).

SECESNÍ VILA
Bártova vila patří mezi nejzajímavější budovy v Lomnici. Byla postavena v roce 1913 a nachází se nedaleko Husova náměstí.

26. 4. 2010

Plakanek (The Weeper)


From Kost castle (see yesterday's photo) you can go on a trip through the valley to be called Plakanek. Brook Klenice runs through the valley and is lined by the sandstone rocks. Very romantic walk.


PLAKÁNEK
Od hradu Kost (viz včerejší foto) se můžete vydat na výlet třeba údolím zvaným Plakánek. Údolím protéká potok Klenice a je lemováno pískovcovými skalami. Velmi romantická procházka.

25. 4. 2010

Castle Kost


Castle Kost (hrad Kost) is located about 30 km from Lomnice in the Bohemian Paradise.
Castle Kost is the second most important example of a medieval castles in the Czech Republic and its origin dates back to the 13th century. The last owner is the Kinsky family. (More on www.kinskycastles.com.)

HRAD KOST
Hrad Kost se nachází v Českém ráji asi 30 km od Lomnice.
Kost je druhým nejvýznamějším středověkým hradem v České Republice a jeho původ se datuje do 13. století. Posledními majiteli je rod Kinských. (Více na www.kinskycastles.com.)

24. 4. 2010

MajorettesThe 16th international festival of music, dancing and singing called "Lomnices musical spring" (Lomnické hudební jaro) for children and youth from 4 to 19 years was held today on the few locations in Lomnice nad Popelkou. Exept the majorettes on the photo was on the program, aerobics, belly dancing, modern and scenic dance, music and singing by individuals and groups.

MAŽORETKY
Dnes se v Lomnici nad Popelkou konal 16. ročník mezinárodního festivalu hudby, tance a zpěvu Lomnické hudební jaro pro děti a mládež od 4 do 19 let. Kromě mažoretek na obrázku byl na programu ještě aerobik, břišní tance, moderní a scénické tance, hudba a zpěv jednotlivců i skupin.

23. 4. 2010

Skywatch Friday (Church of St. Nicholas)


The baroque Church of St. Nicholas from Bari (Kostel sv. Mikuláše z Bari) was built in 1782 and situated down the Hus square (Husovo náměstí). The church backside is on the photo.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

Skywatch Friday (PÁTEČNÍ SLEDOVÁNÍ OBLOHY - KOSTEL SV. MIKULÁŠE Z BARI)
Barokní kostel sv. Mikuláše z Bari byl postaven v roce 1782 a nachází se v dolní části Husova náměstí. Na obrázku je zadní část kostela.
(Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE).

22. 4. 2010

Girls' School


This is a look of the Primary School T. G. Masaryka in Lomnice.
Originally (opening in the 1932) came only girls into this entrance. By the year 1953 were in one building two schools - one for the girls and the another for boys.
Look also at this shot (backside look on the school).

DÍVČÍ ŠKOLA
Toto je pohled na Základní školu T.G. Masaryka v Lomnici.
Původně (otevření v r. 1932) tímto vstupem vcházely pouze dívky. Do roku 1953 byly v jedné budově tedy dvě školy - dívčí a chlapecká.
Podívejte se také na tento snímek (pohled na zadní stranu budovy).

21. 4. 2010

At Work


Is that a town? No. Is that a village? No. Lomnice. The place which I simply love in all its forms.
The Babylon Hill is on the photo.

V PRÁCI
Je to město? Ne. Je to vesnice? Ne. Lomnice. Místo, které jednoduše miluji ve všech jeho podobách.
Na fotografii je kopec Babylon.

19. 4. 2010

Under Repair


Lomnices town hall is repared. Take a look at the town symbol under the clock.

OPRAVUJE SE
Lomnická radnice se právě opravuje. Podívejte se na znak města pod hodinami (více na www.lomnicenadpopelkou.cz).

18. 4. 2010

Through The Park


Walk trough the Tyršův park. Inspired by the beautiful blog Benches On My Way.

PARKEM
Procházka Tyršovým parkem. Inspirováno nádherným blogem Benches On My Way.

17. 4. 2010

Plaque Column


This baroque column was build as thanks for protect Lomnice in 1713 and is placed on the Husovo náměstí (Hus square).The four saints are St. Jan Nepomucký, St.Šebestián, St. Vavřinec and St.Rozálie. A statue of the town patron Panna Marie Lomnická is situated on top the 9,51 m high column.

MOROVÝ SLOUP
Tento barokní morový sloup byl postaven v roce 1713 jako díky za ochránění Lomnice.
Čtyřmi světci jsou Jan Nepomucký, sv. Šebestián, sv. Vavřinec a sv. Rozálie. Na vrcholu 9,51 m vysokého sloupu je umístěna socha patronky města Panny Marie Lomnické.

16. 4. 2010

Skywatch Friday (Birchs)Last new park in Lomnice.
Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

BŘÍZY
Poslední nový park v Lomnici.
(Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE).


15. 4. 2010

Behind The TreesThis building served as a school for several decades. Today it is a temporary place of work for the municipal office.

ZA STROMY
Tato budova sloužila po několik desetiletí jako škola, nyní je to dočasné působiště městského úřadu.

14. 4. 2010

Lomnices Town HallOn the photo is one part of the Hus square (Husovo náměstí) with the Lomnices town hall in the centre. Today's appearance is from the 1864.

LOMNICKÁ RADNICE
Snímek zobrazuje část Husova náměstí ve středu s radnicí. Dnešní podoba radnice pochází z roku 1864.

13. 4. 2010

Former Brewery


This Lomnices brewery was build in 1660 and is one of the oldest buildings in the town. The first mention of the malthouse and brewery is from 1462 but the building was on other place. In the 1958 the Lomnice beer production was concluded. This areal was in the demesne from the collective farm. In the last year it is in the desolate state and apparently has no good future.

PIVOVAR
Tento lomnický pivovar byl postaven v roce 1660 a patří k nejstarším budovám ve městě. První zmínky o sladovně a pivovaru pochází z roku 1462 ale ten stával jinde. V roce 1958 došlo k ukončení výroby lomnického piva. Tento areál poté sloužil především pro potřeby JZD. V posledních letech je v dezolátním stavu a podle všeho nemá dobrou budoucnost.


To see more Sepia Scenes or to participate go to: http://www.sepiascenes.blogspot.com

12. 4. 2010

Virgin Mary of Karlov


Today we are back on the Karlov square. On the shot we are seeing the sandstone sculpture of the Virgin Mary of Karlov, the patron of pregnant and infertile women. This sculpture was built in 1874 in the centre of the square.

PANNA MARIE KARLOVSKÁ
Dnes jsme opět zpátky na Karlovském náměstí. Na obrázku vidíme pískovcovou sochu Panny Marie Karlovské, patronky těhotných a neplodných žen. Tato socha byla postavena ve středu náměstí v roce 1874.

11. 4. 2010

Walk Through The SquareThis is a view on the Valdštejn square (Valdštejnovo náměstí) in Jičín (ca. 15 km from Lomnice). The tower is called Valdická brána (Valdice Gate) and it was build in the 1568-78. To take look at the scene, you need to step up 156 stairs.

PROCHÁZKA PO NÁMĚSTÍ
Toto je pohled na Valdštejnovo náměstí (ca. 15 km od Lomnice). Věž se jmenuje Valdická brána a byla postavena v letech 1568-78. Abyste se podívali do okolí musíte vyjít 156 schodů.

9. 4. 2010

Skywatch Friday (Sun in The Trees)


Click HERE for more Skywatch Friday shots from around the world.

SLUNCE VE STROMECH (Pro další snímky pátečního sledování oblohy "Skywatch Friday" z celého světa klikněte ZDE).

8. 4. 2010

Lion


This lion is placed on the fountain (built 1889) on the Hus square. Today the winter cover was removed from the fountain. Just the spout of water is missing.

LEV
Tento lev sídlí na kašně z roku 1889 na náměstí. Právě dnes byla kašna odzimována. Jen voda z něj ještě netryská.

7. 4. 2010

Driving Ban


Because of the new construction of the urban severage we have a lot of thosen traffic signs in Lomnice. Somethimes is driving in the city very fun...

ZÁKAZ VJEZDU
Kvůli výstavbě nové kanalizace je v Lomnici takovýchto značek mnoho. Občas je velmi veselé jezdit městem...

6. 4. 2010

New and OldThis is a backside look on the primary school building (right) and new sports hall. School was open in the 1932 and the sports hall in the 2001. Beautiful school areal don't you think?

STARÁ A NOVÁ
Toto je pohled na zadní stranu budovy základní školy (vpravo) a novou sportovní halu. Škola byla otevřena v roce 1932 a sportovní hala v roce 2001. Nádherný školní areál. Co myslíte?

5. 4. 2010

Karlov (2)


On friday we were on the Karlov square and I showed to you the photos of timbered houses. In the centre of the square is park. This is a very pleasant and quiet place to relax.

V pátek jsme byli na náměstí na Karlově a ukázala jsem vám fotografie roubených domků. Ve středu tohoto náměstí je park. Je to velmi příjemné a tiché místo k relaxování.

4. 4. 2010

Mrs. and Mr. ChickMrs. and Mr. Chick from Bohemian Paradise are wishing Happy Easter.
Paní a pan Kuřátkovi z Českého ráje přejí krásné Velikonoce.

3. 4. 2010

Fun For KidsThis shot was taken on the square in Jičín (not far from Lomnice).
Practically nobody was on the swings and the carousels. Maybe everybody has used the beautiful weather and went out into the countryside.

ZÁBAVA PRO DĚTI
Tento snímek byl vyfocen na náměstí v nedalekém městě Jičíně. Houpačky a kolotoče zely prázdnotou. Možná všichni využili k krásného počasí a vyšli si do přírody.

2. 4. 2010

Karlov (1)Karlov square is one of the most beautiful Lomnice's part and it was declared a monument reserve of the folk architecture in the 1995.
Karlovské náměstí je jednou z nejkrásněších lomnických částí a roku 1995 byla vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury.

Karlov was grounded by count Karel Morzin in 1739.
Karlov byl založen hrabětem Karlem Morzinem v roce 1739.


Typical single-floor timbered houses with lowered halls and carved gables are directed towards the rectangular square.
Typické roubené přízemní domy s podsíněmi a vyřezávanými štíty jsou orientovány do obdélníkového náměstí.Information: CZ, EN

1. 4. 2010

Theme Day: Red


Red is theme day for the City Daily Photo Community.
Červená je tématem dne komunity City Daily Photo.

Click here to view thumbnails for all participants (odkaz na všechny, kteří se účastní tohoto tématu).

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails